En Sıcak Konular

Obeziteyle savaş için 4 altın kural

27 Ekim 2015 09:41 tsi
Obeziteyle savaş için 4 altın kural Obeziteye götüren fazla kilolarla savaş için 4 altın kural

Son açıklanan rakamlara göre Türkiye�'de obezite oranı yüzde 20�'yi buldu. Uzmanlar obeziteyi bitirecek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarının ise bulaşıcı hastalıklardan korunma, temizlik, az yeme, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak şeklinde açıkladı.

Dünya ve Türkiye�'de hızla artan obezite ve beraberinde getirdiği hastalıklar günümüzün en önemli sorunu. Dünya Sağlık Örgütü�'nün (WHO) bu hafta başında kırmızı et ve hazır gıda sektörünü derinden sarsması beklenen bir rapor açıklayacağı iddia edildi.

Salam, sosis, sucuk, jambon, pastırma gibi işlenmiş etlerin, sigara ve asbest gibi kansere yol açtığının açıklanmasından sonra bu tür işlenmiş gıdalara yasak getirileceği de konuşuluyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fatih Üniversitesi�'nin ev sahipliğinde �"Koruyucu Hekimlik�" üzerine çalışan Fatih Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Tekineş, escort eskişehir İstanbul Medeniyet Üniversitesi�'nden Prof. Dr. Abdülkadir Koçer, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon/Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Hoşoğlu, Fatih Üniversitesi Biyomedikal Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sadık Kara, başta olmak üzere saygın isimlerin katıldığı 4. Tıbbu�'n Nebevi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Bakara Suresi 61. ayetteki gıdaları tüketin

Sarımsak, soğan, mercimek, et, kabak, reyhan, zencefil, çemen, hardal, hurma, incir, zeytin, zeytinyağı, üzüm, nar, kiraz, muz, bal, süt, beyaz et isimlerinin Kur�'an-ı Kerim�'de isimleriyle anıldığını ifade eden Prof. Dr. Davut Aydüz, özellikle Bakara Suresi 61. Ayette geçen gıdaların insan sağlığı için mutlaka tüketilmesi gereken besinler olduğunun altını çizdi.

Besmelenin etkisi bilimsel olarak kanıtlandı

Şam Üni­ver­si­te­si Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ne­bil Şe­rif , Bes­me­le ile ke­si­len hay­van et­le­ri­nin açık kır­mı­zı gül ren­gi­ni, Bes­me­le­siz ke­si­len et ör­nek­le­ri­nin ise, si­ya­ha ya­kın ko­yu kır­mı­zı renk al­dı­ğı­nı; Bes­me­le ile ke­si­len et­ler­de mik­ro­ba rast­la­ma­dık­la­rı­nı, Bes­me­le­siz et­ler­de ise, sü­rek­li ço­ğa­lan, bü­yük öl­çü­de za­rar­lı mik­rop ve bak­te­ri­ler tes­pit edil­di­ği­ni be­lirt­ti. Yi­ne Bes­me­le­siz ke­si­len et­le­rin do­ku­la­rın­da­ki kan­lar­da, il­ti­hap­lı ak­yu­var­lar ve al­yu­var­lar tes­pit edi­lir­ken, Bes­me­li ile ke­si­len et­le­rin do­ku­la­rın­da bu­na ben­zer bir so­nu­ca rast­lan­ma­dı­ğı­nı  vurg­la­dı. Şam Üni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner Fa­kül­te­si Et Sağ­lı­ğı eskort Bö­lü­mü­�'n­den Prof. Fu­ad Ni­ma­�'nın in­ce­le­me­si­ne gö­re, ke­sim anın­da çe­ki­len Bes­me­le ve tek­bi­rin, hay­va­na yap­tı­ğı et­ki ve he­ye­can ile hay­va­nın or­gan ve kas­la­rın­da mey­da­na ge­tir­di­ği ha­re­ket, ka­nın bü­yük oran­da dı­şa­rı­ya atıl­ma­sı­nı ve hay­vanın da­ha az ezi­yet çek­me­si­ni sağ­la­dı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Araş­tır­ma bi­lim­sel ka­yıt­la­ra geç­ti.

Kur�'an tedaviden önce korunmaya dikkat çeker

Ku­r�'­an-ı Ke­rim ve ha­dis­ler ışı­ğın­da gü­nü­mü­zün bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı sem­poz­yum­da söz alan ko­nuş­ma­cı­lar kut­sal ki­ta­bı­mı­zın has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için yap­tı­ğı ila­hi uya­rı­la­ra dik­kat çek­ti. Prof. Dr. Mu­hit Mert, �"Hik­me­tin kay­na­ğı Ce­nab-ı Ha­k�'­tır. Al­lah kai­nat­ta var olan her şe­yi ni­zam için­de bir hik­me­te bi­na­en ya­rat­mış­tır. Pey­gam­ber de­nin­ce sa­de­ce di­ni ku­ral­la­rı teb­liğ eden bir in­san ak­la ge­le­bi­li­yor an­cak pey­gam­ber­ler için­de ya­şa­dık­la­rı top­lum­la­rın sos­yal ya­şam­la­rı­nı da te­sis et­mişti­r�" şeklinde konuştu.

Asıl hedef nedenleri yok etmek

Sem­poz­yum­da söz alan Prof. Dr. Da­vut Ay­düz, Ku­r�'­an-Ke­ri­m�'­de sağ­lık­la il­gi­li bir­çok aye­tin yer al­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ay­düz, Ku­r�'­an�'­da adı ge­çen gı­da­la­rın in­san sağ­lı­ğı açı­sın­dan mut­la­ka tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­ler ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ay­düz, �"İs­lam, has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­ya te­da­vi­den faz­la önem ver­ir. İs­lâ­mi­yet ge­tir­di­ği pren­sip­ler­le, has­ta­lık­lar­la mü­ca­de­le­nin te­mel esa­sı olan te­miz­li­ği em­ret­miş­tir. Bu­gün, mo­dern tıb­bın ulaş­mak is­te­di­ği ni­hâ­î he­def de bu­dur. Bun­ca tek­nik im­kân­la­ra rağ­men hâ­lâ ço­ğu has­ta­lık­la­rın mâ­hi­ye­ti bi­lin­me­mek­te, bun­la­ra �'me­de­ni­yet has­ta­lık­la­rı­�' adı ve­ri­len ye­ni­le­ri ek­len­mek­te­dir. Has­ta in­san­lar el­bet­te te­da­vi edil­me­li­dir; an­cak asıl he­def, has­ta­lı­ğa yol açan se­bep­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak ol­ma­lı­dır. Bu­nun için de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken; bu­la­şı­cı has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­ya, za­rar­lı yi­ye­cek ve içe­cek­ler­den uzak dur­ma­ya, be­den te­miz­li­ği ve vü­cut sağ­lı­ğı­na özen gös­ter­me­ye, den­ge­li bes­len­me ile vü­cut sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­ya dik­kat et­mek­ti­r�" dedi.  

Bu haber 3,935 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,555 µs