En Sıcak Konular

Çocuklarda başarıyı getiren besinler

7 Ekim 2015 10:13 tsi
Çocuklarda başarıyı getiren besinler Çocukların sağlıklı bir beden ile zihin gelişimi ve okul başarısı için doğru besinleri yeterince tüketmeleri çok önemli.

Çünkü yapılan çalışmalar; okul çağındaki çocuklarda büyüme, gelişme ve okul başarısının doğrudan beslenmeyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Ço­cuk­la­rın bu dö­nem­de ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me­le­ri ay­nı za­man­da has­ta­lık­lar­dan da ko­run­ma­la­rı­nı sağ­lar­ken, ile­ri­ki yıl­lar­da di­ya­bet, ko­les­te­rol, yük­sek tan­si­yon gi­bi sağ­lık prob­lem­le­ri ile kar­şı­laş­ma ris­ki­ni de dü­şü­rü­yor.

Acı­ba­dem Ful­ya Has­ta­ne­si­’n­den Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Me­li­ke Şey­ma De­niz, okul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın bes­len­me lis­te­sin­de mut­la­ka bu­lun­ma­sı ge­re­ken be­sin­le­ri sı­ra­la­dı.

3-4 porsiyon meyve sebze şart!

Vü­cu­dun sağ­lık­lı ça­lış­ma­sı­nı ve has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­yı sağ­la­yan vi­ta­min­ler ile sağ­lık­lı bir sin­di­rim sis­te­mi, dü­zen­li kan şe­ke­ri dü­ze­yi ve kalp sağ­lı­ğı üze­ri­ne olum­lu et­ki­le­ri ka­nıt­lan­mış po­sa­yı bu­luş­tu­ran mey­ve ve seb­ze­ler, okul ça­ğı ço­cuk­la­rı­nın mut­la­ka tü­ket­me­le­ri ge­re­ken bir be­sin gru­bu. Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Me­li­ke Şey­ma De­niz, ço­cuk­la­rın gün­de mut­la­ka 3-4 por­si­yon mey­ve-seb­ze ye­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek “Mey­ve ve seb­ze­ler­de de çe­şit­li­lik ar­tır­ma­lı, renk­li bes­le­nil­me­li” dedi.

En kaliteli protein: Yumurta

Yumurtada bulunan proteinin vücut tarafından kullanılabilirliği oldukça yüksek. İşte bu nedenle, “En kaliteli protein kaynağı nedir” sorusunun yanıtı; “yumur-ta” oluyor. Beyin fonksiyonları için önemli olan kolin ve A, D, E gibi vitaminleri barındıran yumurta okul çağı çocuklarının beslenmelerinde hafızayı güçlendiren besinlerin başında geliyor ve önemli bir rol oynuyor.

Zihin açıklığı için: Süt, yoğurt


Önemli bir protein kaynağı olan süt ve yoğurt, büyüme ile gelişme, dokuların onarımı, güçlü kemikler ve sağlıklı dişler için olmazsa olmaz besinlerden. İçeriğindeki çinko zihni açıyor. Çocukların günde 2-3 su bardağı kadar süt veya yoğurt tüketmeleri gerekiyor.

Zeka dostu: Balık

Ba­lık­ta­ki ome­ga 3 yağ asit­le­ri kal­bi ko­ru­yor. İyot içe­ri­ği ile ze­ka ge­li­şi­mi üze­rin­de olum­lu et­ki­ye sa­hip. Ka­li­te­li pro­te­in kay­na­ğı. Haf­ta­da 2-3 kez tü­ke­til­me­li.

Ceviz

Öğ­ren­me fonk­si­yon­la­rı­nı ge­liş­ti­ri­yor, ha­fı­za­yı güç­len­di­ri­yor. Bu et­ki­si sa­ye­sin­de dü­zen­li ce­viz tü­ke­ten ço­cuk­la­rın ders­le­ri kav­ra­ma ye­te­ne­ği­nin da­ha yük­sek ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Kah­val­tı­da ve­ya ara öğün­ler­den bi­rin­de 2-3 tam ce­viz ye­me­li.

Tam buğday

B vi­ta­mi­ni ve po­sa içe­ri­ği ile ön pla­na çı­kan tam buğ­day, ço­cuk­la­rın okul­da­ki per­for­man­sı­na kat­kı sağ­lı­yor. Ör­ne­ğin kan şe­ke­rin­de­ki ani den­ge­siz­lik­le­ri ön­le­ye­rek ço­cuk­la­rın okul­da uyuk­la­ma­la­rı­nı ön­le­ye­bi­li­yor.

Demir dostu: Pekmez

Kah­val­tı­ya ve­ya her­han­gi bir ara öğü­ne 1 tat­lı ka­şı­ğı pek­mez ila­ve edip, de­mir içe­ri­ğin­den ya­rar­la­na­rak okul ba­şa­rı­sı­nı ar­tı­ra­bi­lir­si­niz. Pek­mez kal­si­yum mi­ne­ra­li açı­sın­dan da zen­gin ol­du­ğu için ke­mik ge­li­şi­mi için de fay­da­lı.

Olmazsa olmaz: Kırmızı et

Pro­te­in, de­mir, çin­ko ve B12 vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ile okul ça­ğı ço­cuk­la­rı­nın bes­len­me­sin­de öne çı­kı­yor. Mer­ke­zi si­nir sis­te­min­de gö­rev ya­pan ve ze­ka ge­li­şi­mi ile iliş­ki­li olan çin­ko­nun en önem­li kay­na­ğı kır­mı­zı et­tir. B12’nin unut­kan­lık için bi­re­bir ol­du­ğu bi­li­ni­yor ve ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, B12 dü­ze­yi dü­şük ço­cuk­la­rın okul ba­şa­rı­sı­nın da dü­şük ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu ne­den­le ço­cuk­lar haf­ta­da 2-3 kez kır­mı­zı et tü­ket­me­li. Et­te­ki de­mir­den mak­si­mum fay­da sağ­la­mak için, etin ya­nın­da C vi­ta­mi­nin­den zen­gin li­mon­lu sa­la­ta ye­me­li.

Kuru baklagiller

Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi kuru baklagiller bitkisel kaynaklı protein içermelerinin yanı sıra posadan zengin, vitamin ve mineral deposu besinlerden. Yapılan çalışmalar; özellikle içerdikleri demir ve folik asidin beyin gelişimi için gerekliliği olduğunu kanıtlıyor. Çocukların daha güçlü bir hafıza için haftada 2-3 kere kuru baklagil tüketmeleri çok önemli.

Bu haber 2,747 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,832 µs