En Sıcak Konular

Meme kanserinde nasıl beslenilmeli neler yenmeli?

6 Ekim 2015 10:35 tsi
 Meme kanserinde nasıl beslenilmeli neler yenmeli? Meme kanseri tedavisinde beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek ve gerekirse yeniden düzenlemek gerekiyor.

Zira kanserden korunmak kadar tedaviden daha etkili sonuç almak için bazı yiyeceklerden uzak durulması bazılarının ise daha ağırlıklı tüketilmesi son derece önemli.

Me­me kan­se­rin­de te­da­vi sü­re­cin­de bu­lan­tı, kus­ma, iş­tah­sız­lık, ağız­da ya­ra­lar, tat ve ko­ku de­ği­şik­li­ği­ne du­yar­lı­lık, is­hal ve ka­bız­lık gi­bi yan et­ki­ler gö­rül­dü­ğü­nü vur­gu­la­yan Acı­ba­dem Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Mü­ge Gü­zey, “U­zak du­rul­ma­sı ge­re­ken be­sin­le­ri be­lir­le­mek ve doğ­ru be­sin­le­ri seç­mek yan et­ki­le­ri en aza in­dir­mek­te­di­r” de­di. Gü­zey me­me kan­se­ri te­da­vi­si sü­re­cin­de doğ­ru ve sağ­lık­lı bes­len­me­ye yö­ne­lik önem­li bil­gi­ler ver­di­…

Bu­lan­tı ve kus­ma­ya kar­şı

Yağ­lı, acı ve ek­şi be­sin­ler­den ve kı­zart­ma­lar­dan ka­çın­mak mi­de bu­lan­tı­sı­nın azal­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta, çay-kah­ve, ko­la ve ga­zoz gi­bi gaz­lı içe­cek­le­ri tü­ket­me­mek mi­de asi­di­te­si üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri mi­ni­mu­ma in­di­rir. Por­si­yon­la­rı kü­çül­tüp 3 öğün ye­ri­ne 6-8 öğü­ne böl­mek ve tuz­lu leb­le­bi, fıs­tık, be­yaz pey­nir, gri­si­ni-ga­le­ta gi­bi be­sin­le­ri tü­ket­mek bu­lan­tı­yı azalt­ma­ya yar­dım­cı­dır.

Ka­bız­lı­ğı ön­le­mek için

Gün­de 2-2.5 lit­re su içil­me­li ve be­sin­ler­le alı­nan lif mik­ta­rı ar­tı­rıl­ma­lı. Lif mik­ta­rı­nı ar­tır­mak için tam buğ­day, çav­dar ek­me­ği gi­bi tam ta­hıl­lı ek­mek­ler tü­ke­til­me­li, pi­rinç ye­ri­ne bul­gur ve­ya ka­ra­buğ­day ter­cih edil­me­li, seb­ze ve mey­ve gün­lük bes­len­me pla­nın­da mut­la­ka bu­lun­du­rul­ma­lı.  Ke­mo­te­ra­pi sü­re­cin­de nöt­ro­fil (be­yaz kan hüc­re­si) sa­yı­sın­da düş­me var­sa seb­ze ve mey­ve pi­şi­ri­le­rek tü­ke­til­me­li.  Haf­ta­da 2-3 ke­re öğün­ler­den bi­rin­de ku­ru bak­la­gil­le­re yer ve­ril­me­li.

İs­haliniz varsa

Te­da­vi­ye bağ­lı ge­li­şen is­hal­de vü­cut kı­sa sü­re­de su kay­bet­ti­ğin­den ar­tan sı­vı ih­ti­ya­cı ye­ter­li mik­tar­da su ile ye­ri­ne ko­nul­ma­lı.

Bu dö­nem­de ka­bız­lık du­ru­mu­nun ak­si­ne ke­pek­li ek­mek, bul­gur, ku­ru bak­la­gil­ler, ba­zı seb­ze ve mey­ve çe­şit­le­ri tü­ke­til­me­me­li.  

Bun­la­rın ye­ri­ne öğün­ler­de; be­yaz ek­mek, pi­rinç la­pa­sı, haş­lan­mış pa­ta­tes, yo­ğurt, mey­ve­ler­den muz, ka­bu­ğu so­yul­muş şef­ta­li, el­ma ve ar­mut, seb­ze­ler­den ha­vuç tü­ke­til­me­li­dir. Kah­ve ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­ni ar­tı­ra­ca­ğı için tü­ke­til­me­me­li. İs­hal so­na er­di­ğin­de es­ki bes­len­me dü­ze­ni­ne ge­çil­me­li.

Bu besinleri tüketin

Günde 2-2,5 litre su içilmeli. Kırmızı et, tavuk, balık ya da kuru baklagil yemeği mutlaka öğünlerden birinde bulunmalı. Mide bulantısına karşı çorba, kızarmış ekmek, gevrek, simit gibi kuru besinler haşlanmış ya da fırında tavuk, beyaz peynir yenebilir. Yoğurt ve patates püresi tedaviye bağlı ağız içi yaraları oluyorsa rahatça tüketilebilir.

Balık, Omega-3 kaynağı olduğu için antioksidan etkisiyle bağışıklık sistemini destekler. Ceviz, badem, fındık gibi sert kabuklu meyveler beslenmede önemli rol oynar. Havuç, bal kabağı, Trabzon hurması, kayısı gibi turuncu meyve ve sebzeler beta karoten içeriğiyle hücreleri serbest radikallere karşı koruyan çok güçlü antioksidandır.

Günde 10 gram keten tohumu ise meme kanserinin tekrarlama riskini azaltır.

İştahınız azsa

Aza­lan iş­ta­hı ye­ri­ne ge­tir­mek için ön­ce­lik­li ola­rak se­vi­len be­sin­le­re yer ve­ri­le­bi­lir. Bu du­rum­da se­vi­len be­sin­ler ara­sın­da şar­kü­te­ri ürün­le­ri, kı­zart­ma­lar, şe­ker­li ve yağ­lı ha­zır ürün­ler bu­lu­nu­yor­sa se­çim bu be­sin­ler­den ya­na ya­pıl­ma­ma­lı. Bul­gur pi­la­vı, ma­kar­na ya da çor­ba gi­bi kar­bon­hid­rat kay­na­ğı bir be­sin­le baş­la­ya­rak iş­tah bi­raz to­par­la­nıp da­ha son­ra et/ta­vuk ya da ba­lık gi­bi pro­te­in kay­na­ğı be­sin­ler­le ge­rek­li ener­ji ye­ri­ne kon­ma­lı­dır.

Enfeksiyona karşı

Her­han­gi bir mik­ro­or­ga­niz­ma ris­ki­ne kar­şı mey­ve ve seb­ze­ler sir­ke­li su­da bek­le­til­me­li ar­dın­dan bol su ile çok iyi yı­ka­na­rak tü­ke­til­me­li. Be­yaz kan hüc­re­si sa­yı­sın­da düş­me varsa mey­ve­ler kom­pos­to ya da ho­şaf şek­lin­de, seb­ze­ler ise mut­la­ka pi­şi­ri­le­rek tü­ke­til­me­li. Ye­mek­le­ri dü­dük­lü ten­ce­re­de pi­şir­mek de en­fek­si­yon ris­ki­ni en aza in­di­rir. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yi­ci ola­rak; A,C,E vi­ta­mi­ni içe­ren seb­ze­ler ve mey­ve­ler, Omega- 3 yağ asidi içeren balık, ceviz gibi besinler yenmeli.

Tedavi sürecinde uzak durun

Ke­mo­te­ra­pi ilaç­la­rıy­la et­ki­le­şi­min­den do­la­yı grey­furt; ağız ya­ra­la­rı var­sa yağ­lı, acı, ek­şi ve sı­cak be­sin­ler; mi­de bu­lan­tı­sı­nı ar­tı­ra­bi­le­ce­ğin­den kı­zart­ma­lar, çay ve kah­ve; mi­de asit­li­ği­ni ar­tır­dı­ğın­dan ko­la ve ga­zoz   gi­bi gaz­lı içe­cek­ler; nöt­ro­fil (be­yaz kan hüc­re­si) sa­yı­sın­da düş­me var­sa çiğ seb­ze ve mey­veden uzak du­rul­ma­lı­dır.Bu haber 2,900 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,235 µs