En Sıcak Konular

Yaşantınızın izleri cildinize yansıyor

21 Temmuz 2015 10:15 tsi
Yaşantınızın izleri cildinize yansıyor Cildiniz ona ne kadar baktığınız ve nasıl bir yaşam sürdüğünüz hakkında çok şey söylüyor. Güzel şeyler duymak istiyorsanız Dr. Ata Nejat Ertek’in önerilerini gözardı etmeyin.

Göz çev­re­sin­de zen­gin bir da­mar­sal ağ ya­pı­sı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Der­ma­tec Po­lik­li­ni­ği Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ata Ne­jat Er­tek, “Za­man­la de­ri­nin in­ce ve has­sas ol­ma­sı ne­de­niy­le de alt ka­pak­ta ödem ve tor­ba­lan­ma mey­da­na gel­me­si ka­çı­nıl­maz bir so­nuç­tur. Da­ha yaş­lı ve yor­gun gö­rün­me­mi­ze ge­ne­tik fak­tör­ler, gö­zal­tı yağ yas­tık­çı­la­rı, hor­mo­nal, me­ta­bo­lik dü­zen­siz­lik­ler ve aler­jik fak­tör­ler se­bep ola­bi­li­r” de­di.Ka­fe­in­li ürün­ler torbaları önler

Aşı­rı tuz tü­ke­ti­min­den ka­çın­ma­nın ve ye­ter­li su tü­ket­me­nin bu nok­ta­da çok önem­li ol­du­ğu­na de­ği­nen Dr. Ata Ne­jat Er­tek, ay­rı­ca bu so­ru­nun ola­sı (böb­rek, ti­ro­it, aler­ji vb gi­bi ) tıb­bi ne­den­ler ve kul­la­nı­lan koz­me­tik­ler açı­sın­dan araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı.

Dr. Er­tek şöy­le de­vam et­ti: “Göz­ya­şı ka­nal­la­rı­nı tı­ka­ya­bi­len uy­gun ol­ma­yan koz­me­tik ürün­le­rin kul­la­nı­mı şiş­kin­li­ğin art­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ka­fe­in içe­ren göz krem­le­ri­nin tor­ba­lan­ma be­lir­ti­le­rin­de azal­ma ya­rat­tı­ğı bil­di­ril­mek­te­dir. Çün­kü ka­fe­in kan do­la­şı­mı­nı uya­ran, ya­pı­lan­dı­ran ve kıl­cal da­mar­lar­dan sı­vı akı­şı­nı kon­trol eden güç­lü bir an­ti­ok­si­dan­dır. Ürün se­çi­mi ve ay­rın­tı için mut­la­ka bir der­ma­to­lo­ji uz­ma­nı­na baş­vu­rul­ma­sı ge­re­kir.”

Gö­z al­tları niçin morarır?

Gö­zal­tı de­ri­si­nin; vü­cu­dun en in­ce ve za­yıf bölgesi ol­du­ğunu belirten Dr. Ertek, “Bu incelik nedeniyle bu böl­ge­de­ki kıl­cal da­mar­la­r da faz­la
gö­rü­nür” diye konuştu.

Dr. Ne­jat Ata Er­tek, gö­zal­tı mor­luk­la­rı­nın ne­den­le­ri hak­kın­da da şu bil­gi­le­ri ver­di: “İlk ne­de­ni ge­ne­tik fak­tör­ler­dir. Fa­kat den­ge­siz tek yön­lü bes­len­me, uy­ku­suz­luk, stres, aler­jik has­ta­lık­lar, faz­la gü­neş­len­me cilt mor­luk­la­rı­nı ar­tı­ran fak­tör­le­rin ara­sın­da­dır.

Morluklara etkili çözümler

Te­da­vi­de eğer var­sa alt­ta ya­tan has­ta­lık­la­rın te­da­vi­si uy­gun olur. So­ğuk kom­pres uy­gu­lan­ma­sı, uy­ku dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­sı ve ya­tar­ken eks­tra bir yas­tık kul­la­nıl­ma­sı göz al­tı top­lar da­mar­la­rın­da­ki dol­gun­lu­ğu azal­ta­rak kıs­men et­ki­li ola­bil­mek­te­dir. Lo­kal et­ki­li krem­ler­den C, E ve K vi­ta­mi­ni içe­ren krem­ler, re­ti­nol ve gli­ko­lik asit içe­ren ürün­ler­den fay­da­lan­mak uy­gun bir yak­la­şım­dır. Son yıl­lar­da ge­li­şen tek­no­lo­ji ile  QSWİTC­HED Nd-yag,co2 ve er­bi­yum-yağ la­zer­ler, frak­si­yo­nel la­zer ve pul­se di­od gi­bi la­zer­ler tek ba­şı­na ve­ya kom­bi­ne ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır.”

Hayatınızdan tamamen çıkarın

Şe­ke­rin cilt düş­man­la­rı ara­sın­da ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­tan Dr. Er­tek, cil­din da­ha par­lak ve sağ­lık­lı bir ya­pı­da ol­ma­sı için kan­da­ki şe­ker mik­ta­rı­nın sü­rek­li kon­trol al­tın­da tu­tul­ma­sı­na özen gös­ter­mek ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di.

Şe­ke­rin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni za­yıf­la­tır­ken bak­te­ri­le­re kar­şı sa­va­şan an­ti­kor­la­rın üre­ti­mi­ni de bas­kı­la­ya­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Er­tek, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Za­yıf­la­yan ba­ğı­şık­lık sis­te­mi cilt­te le­ke­ler, si­vil­ce ve ak­ne­le­re yol aça­bi­lir. Yi­ne şe­ker­li içe­cek­ler­de cil­din ku­ru­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Bu ne­den­le cil­din sı­vı ih­ti­ya­cı­nı su ile kar­şı­la­mak en doğ­ru se­çe­nek ola­cak­tır. Ya­ni ba­sit şe­ker ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız pek çok şe­ker ve şe­ker­le­me tü­rü as­lın­da vü­cu­du­mu­zun ol­du­ğu ka­dar cil­di­mi­zin de düş­ma­nı­dır.

Özel­lik­le cilt üze­rin­de elas­tin ve ko­le­jen lif­le­re za­rar ve­re­rek kı­rı­şık­la­ra ne­den ola­bi­li­yor. Sağ­lık­lı bir cilt için şe­ke­ri ha­ya­tı­mız­dan ta­ma­men çı­kar­mak ge­re­ki­yor.”

Neden gece kremi kullanılmalı?


Ge­ce kre­mi­nin cilt sağ­lı­ğı için önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ne­jat Ata Er­tek bu­nun ne­de­ni­ni de şöy­le açık­la­dı: “Çün­kü ge­ce de­ri­den su kay­bı en yük­sek dü­zey­de ger­çek­le­şir. Ay­rı­ca de­ri hüc­re­le­ri­nin ye­ni­len­me ve ona­rım iş­le­vi ge­ce uy­ku sı­ra­sın­da olur.

Bu se­bep­le gün bo­yu bi­ri­ken tok­sik mad­de­le­rin arın­dı­rıl­ma­sı ve ye­ni sağ­lık­lı de­ri hüc­re­le­rin olu­şa­bil­me­si için en uy­gun za­man di­li­mi ge­ce­dir. Ge­ce krem­le­ri uzun bir za­man de­ri­de kal­dık­la­rı için yü­zey­de­ki nem kay­bı­nın da­ha et­kin bir şe­kil­de ön­ler­ler ay­rı­ca cilt­te­ki ku­ru­luk ve çev­re­sel ha­sar­la­rın ne­den ol­du­ğu ha­sar ge­ce krem­le­riy­le da­ha ba­şa­rı­lı
gi­de­ri­lir.”

Sivilce lekeleri kırmızıysa

Si­vil­ce prob­le­mi son­ra­sı kır­mı­zı le­ke­ler ve iz­ler bir­çok ki­şi­nin so­ru­nu. De­ri­de bir böl­ge­de tek­rar si­vil­ce çık­maz­sa ge­nel ku­ral ola­rak 2-4 ay için­de bu so­ru­nun ge­ri­le­di­ği­ni ifa­de eden Dr. Er­tek, “An­cak bir si­vil­ce de­rin ve uzun sü­re­li ise kır­mı­zı le­ke bı­rak­ma ola­sı­lı­ğı da bir o ka­dar yük­sek­tir. İş­te bu yüz­den er­ken dö­nem­de ak­ne te­da­vi­si­ne baş­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­r” di­ye ko­nuş­tu. Kır­mı­zı le­ke var­sa ilk he­de­fin ye­ni si­vil­ce çı­kı­şı­nı dur­dur­mak ve var olan ak­ne­le­ri yok et­mek ol­du­ğu­na da vur­gu ya­pan Er­tek, te­da­vi için bir yan­dan ak­ne te­da­vi­si­ni sür­dür­me­nin eş za­man­lı ola­rak da A vi­ta­min­li krem­ler, kim­ya­sal ve mey­ve asit­li pee­ling­ler, la­zer te­da­vi­le­ri, der­ma­te­ra­pi gi­bi yön­tem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu­na vur­gu yap­tı.

Serda KIVILCIM- BUGÜN GAZETESİBu haber 2,742 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,881 µs