En Sıcak Konular

Bilinçsiz kullanılan ağrı kesicilere dikkat!

20 Şubat 2015 10:38 tsi
Bilinçsiz kullanılan ağrı kesicilere dikkat! Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler sigara kadar tehlikeli

Eklem ağrıları yaşlılarda sıklıkla karşılaşılmasına rağmen gençlerde ve kilo sorunu olanlarda da görülebiliyor. Soğuklar ağrıları daha da tetikliyor. Bilinçsizce kullanılan ağrı kesicilerin çoğu sigara gibi doğrudan kıkırdak dokusuna zarar veriyor.


Es­ki­den ol­duk­ça faz­la ek­lem ha­re­ke­ti ya­pan in­san­lık, ar­tık ha­ya­ta düğ­me­ler ya da ek­ran­lar­la ko­mut ve­ri­yor. Ama sağ­lık­lı yaş­lan­mak için spor da yap­mak ge­re­ki­yor. Özel­lik­le 300’den faz­la ça­lı­şıp du­ran ek­lem­le­ri­mi­ze da­ha faz­la özen gös­ter­mek ge­nel sağ­lı­ğı­mız açı­sın­dan son de­re­ce önem­li.

Ek­lem için­de en çok so­run ya­şa­dı­ğı­mız kı­kır­da­ğın ger­çek an­lam­da en çok yü­kü ta­şı­yan ya­pı ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Me­di­cal Park Fa­tih Has­ta­ne­si Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ta­ner Ak­su şöy­le de­vam et­ti:

“Kı­kır­dak do­ku­su kul­la­nıl­ma­dı­ğın­da da­ha hız­lı yok olu­yor. Sün­ge­re ben­ze­yen kı­kır­dak do­ku­su biz ha­re­ket edin­ce sı­kı­şıp için­de­ki su­yu ek­lem boş­lu­ğu­na ve­rir­ken, yü­kü kal­dır­dı­ğı­mız­da da ek­lem sı­vı­sı­nı içi­ne çe­ke­rek bes­le­nir. Az ya da çok yük, kı­kır­dak­ta bo­zul­ma an­la­mı­na ge­li­yor. Bel, diz, omuz, ayak bi­le­ği ya da par­mak ol­ması du­ru­mu de­ğiş­tir­mi­yor. Bu­nun üze­ri­ne iler­le­yen yaş­lar­da ke­mik eri­me­si de ek­len­di­ğin­de du­rum da­ha cid­di­le­şi­yor.”

AİLEDE VARSA RİSK ARTIYOR

Diz, kal­ça ve omuz  hiç kuş­ku­suz ya­şam bi­çi­mi­miz­den et­ki­le­nen ve en çok ame­li­ya­ta ma­ruz ka­lan ek­lem­ler. Özel­lik­le ai­le­sin­de ek­lem so­ru­nu olan­la­rın da­ha faz­la risk al­tın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ak­su, “Ge­ne­tik ve ya­şam du­ru­mu­mu­za bağ­lı ola­rak vü­cut ya­pı­la­rı­mız yaş­la­nır, aşı­nır ve bir yan­dan da ken­di­ni ta­mir et­me­ye ça­lı­şır. Aşın­ma­la­rı azalt­mak, ta­mi­ri ar­tır­mak için haf­ta­da en az üç gün, gün­lük ha­re­ket­ler dı­şın­da ek­lem­le­ri­mi­zi ça­lış­tır­ma­mız ge­re­ki­yor. Ya­pı­nı­za uygun egzer­siz yapmayı ihmal etmeyin. Eg­zer­siz yap­mı­yor­sa­nız var olan prob­lem­le­ri­ni­zi de an­la­ma­ya­bi­li­rsiniz” di­ye ko­nuş­tu.

KIKIRDAK KENDİNİ ZOR VE YAVAŞ YENİLER

Özel­lik­le mer­di­ven ve yo­kuş inip çı­kar­ken his­se­di­len, diz ve kal­ça ağ­rı ya da sı­zı­la­rı­nı cid­di­ye al­mak ge­re­ki­yor. “Ek­lem­ler­de ta­kıl­ma, bo­şal­ma ve za­yıf­lık his­le­ri sey­rek gö­rül­se de çok önem­li­di­r” di­yen Dr. Ak­su, er­ken te­da­vinin da­ha ko­lay ve da­ha az ma­li­yet­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ak­su, “Dok­to­ra git­me­den bi­linç­siz­ce alınan ağ­rı ke­si­ci­le­rin si­ga­ra gi­bi doğ­ru­dan bu kı­kır­dak do­ku­su­na za­rar ve­re­bil­di­ği­ni unut­ma­yın. Ken­di­ni çok ya­vaş ve zor ye­ni­le­yen ya­pı­ya sahip kı­kır­dak­ta so­ru­na yol aç­ma­mak için mut­la­ka dok­to­ra baş­vu­ru­n” uya­rı­sı­nı yap­tı.

TEK PARÇA GİYİNMEYİN

So­ğuk ha­va­lar ek­lem ağ­rı­la­rı­nın art­ma­sı­na se­bep ola­bi­li­yor. So­ğuk­ta kas­la­rı­mız da­ha az es­nek ha­le ge­li­yor. Vü­cut ısı­sı­nı ko­ru­mak için ka­nı­mız iç or­gan­la­ra da­ha çok çe­ki­li­yor. Kas­la­rı­mız ve ek­lem­le­ri­miz zor ısı­nı­yor. Ek­lem­le­ri­miz­de ’ba­ro­re­sep­tö­r’ de­ni­len özel­lik­le ha­va­da­ki ba­sın­ca tep­ki ve­ren du­yar­lı si­nir hüc­re­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dr. Ak­su, “Ha­va ba­sın­cı düş­tü­ğün­de bu du­yar­lı­lık ar­tar. Ek­lem aşın­ma­sı olan­lar­da ek­le­mi ko­ru­yan yas­tık et­ki­si olan do­ku­lar ça­lış­maz ve bu ki­şi­le­rin ek­lem­le­ri da­ha da du­yar­lı ha­le ge­lir. Dı­şa­rı çı­kar­ken de tek par­ça ka­lın giy­si ye­ri­ne, üst üs­te gi­yi­len kı­ya­fet­ler si­zi da­ha çok ko­rur” dedi.

BUGÜN GAZETESİBu haber 2,704 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,172 µs