En Sıcak Konular

Çocuklarda antibiyotik kullanımına dikkat

26 Kasım 2014 10:43 tsi
Çocuklarda antibiyotik kullanımına dikkat Son yıllarda artan antibiyotik kullanımı bize‚ ‘Acaba antibiyotik kullanmak gerçekten gerekiyor muydu’ sorusunu aklımızın bir köşesine yerleştiriyor. Niye bu kadar çok antibiyotik kullanılıyor.

Ne zaman antibiyotik kullanılmalı, doktor kontrolünde mi olmalı, diyorsanız cevapları bu yazıda.
Antibiyotikleri en sık ateş, burun akıntısı ve öksürüğün eşlik ettiği üst solunum yolu  hastalıklarında kullanıyoruz. Şişli Florence
Nightingale Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü‘nden Yrd. Doç. Dr. Banu Yazıcı, üst solunum yolu hastalıklarının yüzde 90’ına virüslerin neden olduğunu ve viral enfeksiyonlarda grip veya soğuk algınlığı gibi hastalık durumlarında antibiyotik kullanılmayacağının altını çizdi.

HEKİM TARAFINDAN BAŞLATILMALI

Doç. Dr. Ya­zı­cı ebe­veyn­ler için an­ti­bi­yo­tik kul­lan­ma reh­be­rin­de so­ru­la­ra açık­lık ge­tir­di­… Des­tek te­da­vi (bol sı­vı, is­ti­ra­hat, C vi­ta­mi­ni alın­ma­sı do­ğal yol­lar­dan, ateş dü­şü­rü­cü ve­ya ağ­rı ke­si­ci­ler­le) ile 3-4 gün en faz­la 1 haf­ta-10 gün içe­rin­de has­ta­lık te­da­vi edi­lir. An­cak 10-15 gü­nü geçen sa­rı-ye­şil bu­run akın­tı­sı, ök­sü­rük, ateş bi­ze si­nü­zit ve­ya bron­şit, za­tür­re gi­bi üst ve alt so­lu­num yo­lu­nun bak­te­ri­yel en­fek­si­yo­nu­nu düşündü­rür böy­le du­rum­lar­da an­ti­bi­yo­tiğe he­kim ta­ra­fın­dan baş­lan­malıdır. Fark­lı bir du­rum ola­rak da 48-72 saa­ti ge­çen 39 ve üze­ri ateş­ler­de yi­ne en­fek­si­yon oda­ğı sap­ta­na­rak  an­ti­bi­yo­tiğe baş­lan­ma­lı­dır.

NE ZAMAN TEDAVİ GEREKİR

Bir baş­ka an­ti­bi­yo­tik kullanımı gerektiren neden de özel­lik­le kız ço­cuk­la­rın­da çok sık gö­rü­len id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­dır. Ge­rek hij­yen gerekse alt­ta ya­tan bir­çok ne­de­ne bağ­lı ol­mak üze­re an­ti­bi­yo­tiğe baş­la­nır. İd­rar kül­tü­rü alı­nır son­ra­sın­da id­rar­da üre­yen bak­te­ri­ye gö­re­ antibiyo­tik de­ği­şik­li­ği­ne gi­di­lir.

AİLEYE DÜŞEN BÜYÜK GÖREV

Eğer an­ti­bi­yo­tik baş­lan­mış­sa he­ki­min ön­gör­dü­ğü an­ti­bi­yo­ti­ğin ve­ril­me şek­li­ni,ve­ril­me sü­re­le­ri­ni ve han­gi ara­lık­lar­la ve­ri­le­ce­ği­ni ai­le­nin dik­kat­li bir şe­kil­de he­ki­me so­ra­rak ço­cu­ğa uy­gu­la­ma­sı ge­rek­li­dir. Çün­kü an­ti­bi­yo­tik­ler ço­cuk­la­ra ki­lo­la­rı­na gö­re ayar­la­nır ve an­ti­bi­yo­ti­ğin kan­da maksi­mum et­ki­ye ulaş­ma do­zu­nu sağ­la­ya­cak sa­at ara­lık­la­rın­da ve­ril­me­si ge­re­kir.

ANTİBİYOTİKLERİ ERKEN KESMEYİN

An­ti­bi­yo­tik­le­rin er­ken ke­sil­me­me­si ge­rek­mek­te­dir, en az 1 haf­ta kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir, sü­re­si an­ti­bi­yo­ti­ğin cin­si­ne gö­re ayar­la­nır.E ğer bun­lar ai­le ta­ra­fın­dan ya­pıl­maz­sa ço­cu­ğun ve­ya ye­tiş­kin bi­re­yin de hem has­ta­lı­ğı te­da­vi edil­mez hem de o an­ti­bi­yo­ti­ğe kar­şı di­renç ge­liş­tir­me­si­ne neden olur ki da­ha son­ra ay­nı mik­rop­la kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da ar­tık kul­la­nı­lan an­ti­bi­yo­tik­ler fay­da ver­mez. Da­ha ağır an­ti­bi­yo­tik­ler kul­lan­mak gerekir.

GEREKSİZ KULLANIMA SON

Ay­rı­ca kul­la­nı­lan ge­rek­siz an­ti­bi­yo­tik­ler de ço­cu­ğun nor­mal ya­pı­sın­da olan ya­rar­lı bak­te­ri­le­ri de öl­dü­re­rek ve vü­cu­dun o an­ti­bi­yo­ti­ğe di­ren­ci­ni ar­tı­ra­rak ay­nı za­man top­lum­da baş­ka mik­rop­la­rın da üre­me­si­ne olan­ka sağ­la­mak­ta­dır. Ör­ne­ğin bir top­lum­da ge­rek­li ya da ge­rek­siz bir antibiyo­tik çok sık kul­la­nı­lı­yor­sa o top­lum­da o mik­ro­bun da di­ren­çi ge­liş­tir­me­si­ne ne­den ol­mak­ta­dır. Bu da da­ha bil­me­di­ği­miz bir çok mik­ro­bun (bak­te­ri ya­ da vi­rüs) üre­me­si­ne ze­min ha­zır­la­mak­ta­dır.”

Serda KIVILCIM- BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,165 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,891 µs