En Sıcak Konular

Mutlu olabilmenin 10 yolu

9 Eylül 2014 10:27 tsi
Mutlu olabilmenin 10 yolu Sonbahar hüzün mevsimi. Güneşli günler azalmaya başlayınca yazın durmak bilmeyen neşesi de yerini yavaş yavaş iç sıkıntısına ve derin düşüncelere bırakıyor. Oysa insan mutlu olmalı, yaşamdan keyif almalı, depresyondan uzak durarak aldığı her nefesin değer

Spiritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal, eylül ayıyla birlikte kişilerin mevsimsel geçişler yaşayabileceği ve mutsuzluk içine girebileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Ancak her türlü değişime karşı kişilerin kendi benliklerini “uyanık” tutmaları gerektiğinin altını çizen Gülnur Ünal, “Önemli olan değişimlere uyum sağlamak için hayatımızda hep yapmamız gerekenlerdir. Bunları uygularsak mutluluğu daha kolay yakalarız. Böylece geçişler­den en az şe­kil­de et­ki­le­ni­ri­z” de­di.Ünal, ru­hun hu­zu­ru ve mut­lu­lu­ğu için dik­kat edil­me­si ge­re­ken 10 adı­mı an­lat­tı.

Ha­ya­tın akı­şı­na gü­ve­nin

Ha­yat be­lir­li bir akış içe­ri­sin­de iler­ler. Biz ne ya­par­sak ya­pa­lım biz­den da­ha üs­tün bir güç olan “ev­re­n” var­dır.Eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ve doğ­ru­su­nu ya­pıp ge­ri ka­lan­la­rı ev­re­ne bı­rak­ma­lı­yız.Bu da akı­şa gü­ven­mek­le olur. Ha­ya­tı sü­rek­li de­ğiş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nız­da ça­ba­nız kar­şı­lık bul­ma­ya­bi­lir. Bu da siz­de mut­suz­luk ya­ra­tır.

Si­ze hu­zur ve­ren in­san­lar­la va­kit ge­çi­rin

Ya­nın­da ra­hat his­set­ti­ği­niz ai­le ya­kın­la­rı­nı­zı, ar­ka­daş­la­rı­nı­zı ve sev­dik­le­ri­ni­zi be­lir­le­yin.Si­ze ön­yar­gıy­la bak­ma­ya­cak, söy­le­dik­le­ri­ni­zi an­la­ya­cak ki­şi­ler­le gö­rü­şün.Pay­la­şım­la­rı­nı­zı art­tı­rın. Hu­zur, ka­la­ba­lık­lar için­de en çok ara­dı­ğı­mız duy­gu­dur.

Sev­gi­ni­zi gös­te­rin

Ya­şam­da bü­tün ih­ti­ya­cı­mız sa­de­ce ve sa­de­ce sev­gi­dir. Sev­gi­ni­zi gös­ter­dik­çe in­san­la­rın da si­ze olan sev­gi­si­ni da­ha ra­hat ifa­de et­ti­ği­ni gö­re­cek ve mut­lu ola­cak­sı­nız.

Pay­la­şın

Her şe­yin çok hız­lı tü­ke­til­di­ği bir dün­ya­da ya­şı­yo­ruz. Ki­şi­le­rin sa­hip ol­duk­la­rı­nın as­la yet­me­di­ği bir dü­zen hü­küm sü­rü­yor. Oy­sa pay­laş­mak in­sa­nın ru­hu­na iyi ge­lir.Siz­de faz­la olan­la­rı da­ğı­tın, eş­ya­la­rı­nı­zı ve­rin. Kar­şı­nız­da­ki­nin mut­lu ol­du­ğu­nu gör­me­nin haz­zı hiç­bir şe­ye de­ği­şil­mez.

Dü­zen­li ola­rak olum­la­ma­lar ya­pın

Her gün ken­di ken­di­ni­ze gü­zel söz­ler söy­le­me­yi bir alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­rin. Özel­lik­le “Ha­ya­tım­da her şey yo­lun­da­” cüm­le­si­ni tek­rar­la­mak ya­şam ener­ji­ni­zi yük­sel­tir, si­zi mo­ti­ve eder.

Ru­hu­nu­za va­kit ayı­rın

Unut­ma­yın ki sa­de­ce be­de­nin de­ğil ru­hun da ara­da sı­ra­da din­len­me­ye ve va­kit ay­rıl­ma­ya ih­ti­ya­cı var­dır.Ha­ya­tın yo­ğun­lu­ğun­dan sıy­rı­lıp za­man bul­duk­ça ken­di­ni­zi ve ru­hu­nu­zu din­le­ye­bil­mek için yal­nız ka­lın.

Di­kiz ay­na­sı­na bak­ma­yın

Geç­miş de ge­le­cek gi­bi bi­ze ait­tir. Yıl­lar ön­ce yap­tık­la­rı­mız­dan ötü­rü ken­di­ni­zi suç­la­mak­tan vaz­ge­çin. Ha­yat as­la di­kiz ay­na­sı­na ba­ka­rak ya­şan­maz. Önem­li olan al­dı­ğı­mız ka­rar­la­rı ol­duk­la­rı gi­bi ka­bul edip, ge­le­ce­ğe gü­ven­le adım at­mak­tır.

Ye­şil­le ba­rı­şın

Do­ğa in­sa­na hu­zur ve mut­lu­luk ve­rir. Ağaç­lar ara­sın­da yü­rü­yün; gök­yü­zü­nü sey­re­din, spor ya­pın...

Kendinizi suçlamayın

Söz­cük­ler bü­yü­lüdür; ke­li­me­le­ri­ni­zi doğ­ru se­çin. Söz­cük­le­rin gü­cü var­dır. Bu­nu as­la ak­lı­nız­dan çı­kar­ma­yın. Ev­ren ko­nuş­tu­ğu­nuz cüm­le­le­ri de­yim ye­rin­dey­se “saf bir şe­kil­de­” al­gı­lar ve ka­bul eder. Bir sü­re son­ra bel­ki de hiç is­te­me­dik­le­ri­niz ger­çek­li­ği­niz ha­li­ne ge­lir.Ko­nuş­tuk­la­rı­nı­zın ola­bil­di­ğin­ce po­zi­tif ol­ma­sı­na dik­kat edin.

Dürüst olun

İn­san ken­di var­lı­ğı­na kar­şı ne ka­dar dü­rüst olur­sa kar­şı­sın­da­ki ki­şi­ler­den de ay­nı de­re­ce­de dü­rüst­lük gö­rür. Ken­di­ni­ze kar­şı dü­rüst olup ol­ma­dı­ğı­nı­zı ölç­mek için ay­na­nın kar­şı­sı­na ge­çin. Kork­tu­ğu­nuz ve ka­bul­len­mek­te zor­lan­dı­ğı­nız ko­nu­lar­da ken­di­ni­ze so­ru­lar so­run. Ya­nıt­la­dık­tan son­ra “E­min mi­sin” di­ye tek­rar­la­yın. Ka­bul et­ti­ği­niz ger­çek­le­ri­niz si­zi da­ha ken­di­ne gü­ve­nen bi­re­ye dö­nüş­tü­re­cek, çev­re­ni­zin de si­ze olan say­gı­sı­nı art­ı­ra­cak­tır.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 3,387 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,015 µs