En Sıcak Konular

Yüksek tansiyon böbrekleri tehdit ediyor

12 Ağustos 2014 10:55 tsi
Yüksek tansiyon böbrekleri tehdit ediyor Enfarktüs, inme gibi ciddi hastalıklara neden olan yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğinin de en önemli nedenlerinden

Yük­sek tan­si­yo­nun, has­ta­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğun­da her­han­gi be­lir­ti ver­me­den iler­le­di­ği­ne dik­kat çe­ken Prof. Dr. Kay­ser Çağ­lar, "Sorunun er­ken dö­nem­de kon­trol al­tı­na alın­ma­sı ha­ya­ti önem ta­şır" de­di.

Kon­trol­süz kan ba­sın­cı­nın böb­rek da­mar­la­rın­da da­ral­ma, za­yıf­la­ma ve ka­tı­laş­ma­ya ne­den ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Çağ­lar, şun­la­rı ifa­de et­ti: "Hi­per­tan­si­yon böy­le­ce böb­rek da­mar­la­rı­na za­rar ve­re­rek böb­re­ğin fonk­si­yo­nu­nu bo­za­bi­lir. Bu­nun so­nu­cun­da böb­re­ğin süz­me fonk­si­yo­nu aza­lır ve vü­cut­ta olu­şan ar­tık ürün­le­ri, faz­la su ve tu­zu uzak­laş­tı­ra­maz.

Böb­rek ay­rı­ca kan ba­sın­cı­nın dü­zen­len­me­sin­de de rol alan bir or­gan­dır. Hi­per­tan­si­yon böb­rek yet­mez­li­ği­ne yol aça­bi­lir­ken, böb­rek has­ta­lı­ğı da kan ba­sın­cı­nı yük­sel­te­bil­mek­te ve kon­tro­lü­nü güç­leş­tir­mek­te­dir."

Prof. Dr. Çağ­lar, böb­rek has­ta­lı­ğı­nın ta­nı­sın­da ise id­rar tet­ki­ki, ba­zı kan test­le­ri ve rad­yo­lo­jik in­ce­le­me­lerin kul­la­nıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

Bu haber 935 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,899 µs