En Sıcak Konular

Çocuklar için diş dostu gıdalar

12 Ağustos 2014 10:43 tsi
Çocuklar için diş dostu gıdalar Ağız ve diş sağ­lı­ğı­nın ilk adı­mı be­bek­lik dö­ne­min­de baş­lı­yor. Kü­çük yaş­lar­dan iti­ba­ren diş fır­ça­la­ma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dı­rı­lan ço­cuk­lar ile­ri­ki dö­nem­ler­de sağ­lık­lı diş­le­re sa­hip olu­yor

Süt diş­le­ri de­ğiş­ken ola­bil­mek­le be­ra­ber or­ta­la­ma 6. ay­dan son­ra ge­nel­lik­le alt ön böl­ge­den baş­la­ya­rak çı­kar ve yak­la­şık 3 ya­şın­da ta­mam­la­nı­yor. Bu dö­nem­de ço­cu­ğun ağ­zın­da top­lam 20 adet süt di­şi alt ve üst çe­ne­de si­met­rik ola­rak yer­le­şi­yor.

Süt dişleri çok önemli


Em­sey Hos­pi­ta­l’­dan Dr. Dt. Ömer Lüt­fi Ko­ca, ço­cuk­la­rın süt diş­le­ri­ni ve diş çü­rü­me­le­ri­ni ya­vaş­lat­mak için bes­len­me­nin çok önem­li ol­du­ğu­na vur­gu yap­tı. Ko­ca şun­la­rı söy­le­di: “Süt diş­le­ri do­ğum­dan er­gen­li­ğe ka­dar uza­nan sü­reç­te­ki diş­ler­dir. Ya­pı­la­rı ka­lı­cı diş­le­re gö­re bi­raz da­ha fark­lı­dır.

Eğer süt diş­le­ri za­ma­nın­dan er­ken çü­rür ve çe­ki­lir­se yan diş­ler ka­ya­cak ve alt­tan ge­len ka­lı­cı diş­le­re yer ol­ma­ya­ca­ğı için ka­lı­cı diş­ler­de olu­şan çap­ra­şık­lık or­to­don­tik te­da­vi­ye ne­den olur.

Eğer çe­kil­me­yip bir il­ti­hap oluş­tu­rur­lar­sa da hem alt­tan ge­len ka­lı­cı di­şin ge­li­şi­mi­ni hem de ço­cu­ğun ge­nel sağ­lı­ğı et­ki­le­ne­cek­tir. Ay­rı­ca süt diş­le­ri­nin alt­tan ge­len ka­lı­cı diş­le­re reh­ber­li­ği söz ko­nu­su­dur.  Bu ne­den­le ço­cuk­la­ra ağız ba­kı­mı alış­kan­lı­ğı­nın ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve süt diş­le­ri­nin sağ­lı­ğı çok önem­li­dir.”

Bu gı­da­lar­dan uzak dur­ma­lı

Ço­cuk­la­rın diş­le­ri eriş­kin­le­re gö­re da­ha ça­buk çü­rü­yor. Şe­ker, çi­ko­la­ta gi­bi ürün­le­ri da­ha faz­la tü­ke­ten ço­cuk­lar, diş­le­ri­nin ba­kı­mın­da ye­tiş­kin­ler ka­dar dik­kat­li ola­mı­yor. Den­ge­li bes­len­me ço­cuk­la­rın ge­nel vü­cut ge­li­şi­mi­ni et­ki­le­di­ği gi­bi diş sağ­lı­ğın­da da önem­li rol oy­nu­yor.
Okul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın diş sağ­lı­ğı için ebe­veyn­le­re bü­yük gö­rev düş­tü­ğü­nü be­lir­ten Dt. Ömer Lüt­fi Ko­ca, ço­cuk­la­rın gaz­lı içe­cek, cips ve kı­zart­ma gi­bi yi­ye­cek­ler­den kon­trol­lü ye­me­le­ri­ni bun­la­rın ye­ri­ne süt ve süt ürün­le­ri, ta­ze mey­ve su­la­rı­na teş­vik edil­me­si­ni öner­di.

Çü­rük olu­şu­mu­nu ön­le­yen be­sin­ler

Pey­nir, yo­ğurt: Pey­nir diş­ler için ya­rar­lı be­sin­le­rin ba­şın­da ge­lir, ağız­da­ki PH den­ge­si­ni ko­ru­ma­ya yar­dım­cı olur. Çü­rük­le­re kar­şı ko­ru­ya­rak ye­ni çü­rük olu­şu­mu­nu en­gel­ler. Kal­si­yum diş ka­yıp­la­rı­nı da ön­ler.

Seb­ze ve mey­ve: Seb­ze ve mey­ve­le­rin mut­la­ka gün­lük bes­len­me me­nü­sün­de yer al­ma­sı ge­re­ki­yor. Ham­bur­ger gi­bi ha­zır gı­da­lar ye­ri­ne sand­vi­çin içi­ne do­ma­tes, sa­la­ta­lık ve­ya ye­şil­bi­ber ter­cih  edin.

El­ma, çi­lek, ki­vi: El­ma, diş sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da en ya­rar­lı mey­ve­le­rin ba­şın­da ge­li­yor, özel­lik­le ka­buk­lu tü­ke­til­me­si­ni tav­si­ye et­ti­ği­miz el­ma; diş­le­rin hem kuv­vet­len­me­si­ni sağ­lar hem de diş­le­rin te­miz­len­me­si­ni sağ­lar.

Çi­lek diş­le­re ve di­şet­le­ri­ne iyi ge­lir. Diş taş­la­rı­nın olu­şu­mu­nu ön­ler. Ki­vi ise C vi­ta­mi­ni yö­nün­den zen­gin­dir. C vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği di­şet­le­ri­nin has­sas ol­ma­sı­na ne­den olur.

Atış­tır­ma­lık­la­ra dik­kat

Ço­cuk­la­rın tü­ket­ti­ği abur cu­bur­lar diş sağ­lı­ğı için son de­re­ce teh­li­ke­li. Özel­lik­le şe­ker­le­me, ku­ru­tul­muş mey­ve, tuz­lu ve yağ­lı yi­ye­cek­ler, şe­ker­li gı­da­lar, asit­li içe­cek­ler, cips ve kı­zart­ma­lar diş­ler­de­ki plak­la bir­le­şe­rek çü­rü­ğe ne­den olur.

Kar­bon­hid­rat çü­rü­tü­yor!

Kar­bon­hid­rat ağır­lık­lı bes­len­me dü­ze­ni­ne sa­hip bir ço­cuk, çü­rük olu­şu­mu açı­sın­dan risk al­tın­da­dır. Özel­lik­le ni­şas­ta, şe­ker içe­ren ve ya­pış­kan gı­da­lar çok teh­li­ke­li­dir, bu be­sin­ler diş yü­ze­yi­ne ya­pı­şa­rak çü­rük olu­şu­mu­na or­tam ha­zır­lar.

Vi­ta­min ve kal­si­yu­mu ih­mal et­me­yin

Diş sağ­lı­ğı için tüm vi­ta­min çe­şit­le­ri bes­len­me­de yer al­ma­lı ve ço­cu­ğun al­dı­ğı gı­da­lar mut­la­ka kal­si­yum, fos­for ve uy­gun se­vi­ye­ler­de flo­rür içer­me­li. Bu ne­den­le ço­cuk­la­rın bes­len­me öğün­le­rin­de sık­ça bu­lun­ma­sı ge­re­ken gı­da­la­rın ba­şın­da süt ve süt ürün­le­ri gel­mek­te­dir. Süt­le­rin ku­tu­la­rı açıl­ma­dı­ğı sü­re­ce oda sı­cak­lı­ğın­da gü­ven­le sak­la­na­bi­le­ce­ği gi­bi, yo­ğurt ve ay­ra­nın da sağ­lık­lı se­çim­ler ola­cak­tır.

Bu haber 1,401 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,183 µs