En Sıcak Konular

Sıcak hava diş düşmanı

21 Temmuz 2014 10:11 tsi
Sıcak hava diş düşmanı Yazın en sıcak günlerindeyiz. Harareti dindirmek için soğuk su içme ihtiyacı dişlerde şok etkisine neden olabiliyor. Birden içilen soğuk sular dişlerde çatlaklara neden olurken hassas dişlerde ise kırılmalara yol açıyor

So­ğuk asit­li içe­cek­ler ve don­dur­ma­nın; diş­ler­de cid­di sağ­lık so­run­la­rı­na ne­den ola­bil­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Diş He­ki­mi ve Pro­tez Uz­ma­nı Çağ­daş Kış­la­oğ­lu; şe­ker­li, asit­li ve so­ğuk içe­cek tü­ke­ti­mi­nin ağız için­de asit oluş­tu­ra­rak, diş­ler­de çü­rük ve diş mi­ne­le­rin­de çat­lak­la­ra ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor.

Diş minesi hassastır

Kış­la­oğ­lu gö­rüş­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dü­rü­yor: “Diş mi­ne­si, ba­zı yi­ye­cek ve içe­cek­le­rin fi­zik­sel ve kim­ya­sal et­ki­le­ri­ne kar­şı di­şi ko­ru­yan, çev­re­si­ni sa­ran ve iç ta­ba­ka­la­rın za­rar gör­me­si­ni en­gel­le­yen bir ya­pı­ya sa­hip­tir. Diş mi­ne­si­nin sert olan ya­pı­sı, fi­zik­sel ve kim­ya­sal ba­zı et­ken­le­re ma­ruz ka­la­rak za­rar gö­re­bi­lir.

Ağrı ve sızı nedeni

“Diş­ler­de ağ­rı ve sı­zı­la­ra ne­den ola­bi­len bu du­rum, özel­lik­le de yaz ay­la­rın­da diş he­ki­mi zi­ya­ret­le­rin­de­ki ar­tı­şın en önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri­dir.”
Diş He­ki­mi ve Pro­tez Uz­ma­nı Dr. Çağ­daş Kış­la­oğ­lu, ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ne şu söz­ler­le de­vam edi­yor:

“Yaz ay­la­rın­da, açık ha­va­da ge­çi­ri­len za­ma­nın art­ma­sı­na bağ­lı ola­rak ak­sa­tı­lan diş fır­ça­la­ma, diş sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­da ye­ter­siz ka­lın­ma­sı­na ne­den olur.

Günde 2 kez fırçalayın

“So­ğuk, şe­ker­li, asit­li içe­cek­le­rin ve don­dur­ma­nın yo­ğun ola­rak tü­ke­til­me­si de söz ko­nu­suy­sa, diş çü­rük­le­ri ve diş has­sa­si­yet­le­ri ka­çı­nıl­maz ha­le ge­le­bi­lir. Dü­zen­li ola­rak gün­de 2 kez diş­le­ri fır­ça­la­mak, buz­lu ve aşı­rı so­ğuk içe­cek­ler­den uzak dur­mak gi­bi ba­sit ama önem­li hu­sus­la­ra dik­kat ede­rek, diş sağ­lı­ğı­mı­zı yaz ay­la­rın­da da ko­ru­mak müm­kün ola­cak­tır.”

Diş bakımı yaz aylarında önem kazanıyor

Yaz aylarında hava sıcaklığına bağlı olarak daha çok ihtiyaç duyulan soğuk yiyecek ve içecekler, vücudu içeriden serinlettiğinden yoğun olarak tüketiliyor. Özellikle de buzlu, asitli ve soğuk içeceklerin serinlik verirken, diş sağlığımızda sorunlara neden olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Bu haber 517 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,284 µs