En Sıcak Konular

Kan şekeri düşüklüğü baş ağrısı sebebi

21 Temmuz 2014 10:10 tsi
Kan şekeri düşüklüğü baş ağrısı sebebi İf­ta­ra sa­at­ler ka­la baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, si­nir­li­lik, ter­le­me, bu­la­nık gör­me, ser­sem­lik, uyuk­la­ma gi­bi prob­lem­ler ya­şı­yor­sa­nız dik­kat edin kan şe­ke­ri­niz dü­şü­yor ola­bi­lir.

Di­ya­bet hastalarında dikkate alınması gereken bir sağlık sorunu olan hipoglisemi uzun süreli açlık, aşırı yorgunluk, egzersiz ve insülin başta olmak üzere, şeker ilaçlarının dozunun fazla olma­sıy­la or­ta­ya çı­kı­yor.

In­ter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Kli­nik La­bo­ra­tu­var­lar Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Be­kir Sa­mi Uya­nık; “Sağ­lık­lı ki­şi­ler­de, uzun sü­re aç kal­ma­lar­da, kan şe­ke­ri düş­me­ye baş­la­dı­ğın­da, vü­cut­ta sal­gı­la­nan hor­mon­la­rın et­ki­siy­le kan şe­ke­ri nor­mal dü­ze­yi­ne çı­kar.

Ya­ni hi­pog­li­se­mi­ye fiz­yo­lo­jik bir ce­vap ola­rak, in­sü­lin hor­mo­nu sal­gı­lan­ma­sı aza­lır­ken, kan şe­ke­ri­ni yük­selt­mek üze­re glu­ka­gon, ad­re­na­lin, kor­ti­zol ve bü­yü­me hor­mo­nu ar­ta­rak den­ge sağ­la­nır.

Şe­ker has­ta­la­rın­da, uzun sü­ren aç­lık­lar­da, bu den­ge sağ­la­na­ma­ya­bi­lir ve hi­pog­li­se­mi da­ha sık gö­rü­le­bi­lir. Bu se­bep­le di­ya­bet has­ta­la­rı, he­kim­le­ri­nin kon­tro­lün­de ve on­la­rın tav­si­ye­le­ri­ne gö­re oruç tut­ma­lı­dır. Çün­kü di­ya­bet has­ta­sı­nın bes­len­me­si ve ilaç doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­ki­r” di­ye ko­nuş­tu.

Di­ya­bet has­ta­sıy­sa­nız bu öne­ri­le­ri dik­ka­te alın!

*Ö­zel­lik­le uzun sü­ren aç­lık­tan son­ra, if­tar­da çok hız­lı ve ka­lo­ri­si çok yük­sek be­sin­le­rin ye­nil­me­si, kan şe­ke­ri­ni hız­la yük­sel­te­rek, hi­perg­li­se­mi gi­bi önem­li bir sağ­lık so­ru­nu­na da yol aça­bi­lir. Müm­kün ol­du­ğun­ca, kan şe­ke­ri­ni çok da­ha ya­vaş yük­sel­ten, da­ha az in­sü­lin sal­gı­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan, gli­se­mik in­dek­si dü­şük olan be­sin­ler ter­cih edil­me­li­dir. Bu ne­den­le if­ta­rı­nı­za gli­se­mik in­deks­le­ri 40 ci­va­rın­da olan, mer­ci­mek, do­ma­tes ya da yo­ğurt­lu çor­ba ile baş­la­mak sağ­lı­ğı­nız açı­sın­dan da­ha ya­rar­lı ola­cak­tır. Müm­kün­se kı­sa bir ara ve­rip, ye­me­ğe de­vam edin.

*Yi­ne gli­se­mik in­dek­si yak­la­şık ola­rak 85 olan pi­rinç pi­la­vı ye­ri­ne, gli­se­mik in­dek­si 45 olan bul­gur pi­la­vı­nı ter­cih edin.

*G­li­se­mik in­deks­le­ri sı­ra­sıy­la 25 ile 45 ara­sı de­ği­şen, bar­bun­ya, mer­ci­mek, no­hut, ku­ru fa­sul­ye gi­bi bak­la­gil ye­mek­le­ri­ni sof­ra­nız­dan ek­sik et­me­yin.

*Ta­vuk, ba­lık, yu­mur­ta, süt, pey­nir gi­bi pro­te­in­li içe­ren be­sin­le­ri dü­zen­li tü­ke­tin.

*Kan şe­ke­ri­ni hız­lı yük­sel­te­bi­le­cek, 65-70 gli­se­mik in­dek­se sa­hip, ka­vun ve kar­puz kon­trol­lü yi­yin. Mev­si­min mey­ve­le­ri ola­rak, da­ha dü­şük in­deks­li olan erik, şef­ta­li, ki­raz, ar­mut, ka­yı­sı, üzüm de bi­le aşı­rı­ya kaç­ma­yın.

*Meş­ru­bat ve mey­ve su­la­rı ye­ri­ne, sı­vı ve mi­ne­ral kay­bı­nı kar­şı­la­mak üze­re su, ma­den su­yu, ay­ran, açık çay için.

*Ra­ma­za­n’­da uy­ku dü­ze­ni ve rit­mi de­ğiş­ti­ğin­den, ak­şam­la­rı müm­kün ol­du­ğu ka­dar da­ha er­ken sa­at­ler­de din­len­me­ye ça­lı­şın.

*Çok sı­cak ve gü­neş­li ha­va­lar­da dı­şa­rı­da çok kal­ma­ma­ya özen gös­te­rin.

*Se­rin­le­mek için sık sık el, yüz ve ayak­la­rı­nı­zı yı­ka­yın.

Gli­se­mik in­dek­si dü­şük olan be­sin­ler­le, sağ­lık­lı bes­le­ne­rek, uzun sü­re tok ka­la­bi­li­riz. Böy­le­ce, hem hi­pog­li­se­mi­yi ön­le­miş, hem de ye­mek son­ra­sı ge­li­şen hi­perg­li­se­mi­yi kon­trol al­tı­na al­mış olu­ruz. Ay­rı­ca, da­ha az in­sü­lin sal­gı­la­na­rak, vü­cut yağ­lan­ma­sı­nı azalt­tı­ğı­nız gi­bi, kan ko­les­te­rol ve trig­li­se­rit de­ğer­le­ri­ni­zin de sağ­lık­lı bir şe­kil­de, nor­mal se­vi­ye­le­rin­de kal­ma­sı­nı sağ­la­rız.

Her za­man ol­du­ğu gi­bi, Ra­ma­za­n’­da da, kan şe­ke­ri­ni hız­lı yük­selt­me­yen, ka­bak, pat­lı­can, ıs­pa­nak, kar­na­ba­har, bro­ko­li, ma­rul, do­ma­tes, bi­ber, so­ğan gi­bi seb­ze­ler­le ya­pı­lan ye­mek­le­ri ter­cih edin.Gün içerisinde birkaç defa ve iftar sonrasında kan şekerinizi ölçerek değerlerinizi not alın. Aşırı yükselme ve düşme söz konusu olursa mutlaka hekiminize danışın.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 644 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,833 µs