En Sıcak Konular

Aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler

21 Temmuz 2014 10:09 tsi
Aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler Yazın tansiyon değerlerinin kışa göre daha düşük seyrettiğini belirten Türk Nöroloji Derneği’nden Prof. Dr. Babür Dora, yeterince sıvı tüketmemenin tansiyon düşüklüğü, böbrek yetmezliği ve yorgunluğa neden olabildiğini vurguladı

Sı­cak­lık ve nem oran­la­rı, çe­şit­li sağ­lık so­run­la­rı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.

Türk Nö­ro­lo­ji Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Prof. Dr. Ba­bür Do­ra “Sı­cak ha­va­lar­da kan ba­sın­cın­da yük­sel­me de­ğil düş­me eği­li­mi olur.  Araştırma­lar kan ba­sın­cı­nın kış ay­la­rın­da ya­za gö­re da­ha yük­sek ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir.  Çi­n’­de ya­pı­lan ça­lış­ma­da kan ba­sın­cı­nın kış ay­la­rın­da ya­za gö­re 10 mm Hg fark et­ti­ği sap­tan­mı­ş”­ de­di.

Yazın kan ba­sın­cın­da­ki bu dü­şü­şün cilt da­mar­la­rın­da ge­niş­le­me, ter­le­me ile su ve tuz kay­bı ol­du­ğu­na de­ği­nen­ Prof. Do­ra, “Bu durum hal­siz­lik, yor­gun­luk, ba­yıl­ma, ba­yı­la­cak­mış gi­bi ol­ma, baş ­dön­me­si, göz ka­rar­ma­sına da neden olur” diye konuştu.

Nem­de­ki de­ği­şik­lik­ler in­me ris­ki­ni ar­tı­rı­yor

İn­me ris­ki­nin de ani sı­cak­lık ve nem ora­nı de­ği­şim­le­ri ile iliş­ki gös­ter­di­ği­ni ha­tır­la­tan Prof. Dr. Do­ra, “Nem oran­la­rın­da­ki ani düş­me ve­ya yük­sel­me­ler in­me açı­sın­dan risk­li­dir. Yi­ne ha­va sı­cak­lı­ğın­da­ki ani düş­me­ler, ge­li­şen in­me­nin ölüm­cül ol­ma ih­ti­ma­li­ni ar­tır­mak­ta­dı­r” de­di.

Prof. Do­ra, si­nü­zi­te bağ­lı ba­ş ağ­rı­la­rı­nın kli­ma­lı or­tam­la­rın et­ki­siy­le yaz mev­si­min­de de gö­rü­le­bil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “K­li­ma­lar ba­zı mig­ren­li­ler­de de ba­ş ağ­rı­sı­nı te­tik­le­r”uya­rı­sın­da bu­lun­du.  

Ön­le­mi­ni­zi alın

*Gü­ne­şin et­ki­li ol­du­ğu sa­at­ler­de dı­şa­rı­day­sa­nız mut­la­ka ba­şı­nı­zı ko­ru­ya­cak şap­ka vb.  kul­la­nın.

*Bol bol sı­vı tü­ke­tin.

*Ye­mek­ler­de da­ha ha­fif be­sin­ler ter­cih edin.

*Ge­ce­le­ri uyu­du­ğu­nuz or­ta­mın se­rin, ha­va­dar ve ses­siz ol­ma­sı­na dik­kat edin. En az 7-8 sa­at uy­ku al­ma­ya ça­lı­şın.

*Sı­cak ve gü­ne­şin te­pe­de ol­du­ğu sa­at­ler­de göl­ge­de ve­ya ka­pa­lı alan­lar­da is­ti­ra­hat edin.

*Gü­nün se­rin olan sa­at­le­rin­de en az ya­rım sa­at te­miz ha­va­da eg­zer­siz ya­pın ya da en azın­dan yü­rü­yüş ya­pın.

*Baş dön­me­si, göz ka­rar­ma­sı, aşı­rı hal­siz­lik, bu­lan­tı his­set­ti­ği­niz­de bir ye­re otu­run ve müm­kün­se tan­si­yo­nu­nu­zu ölç­tü­rün. Bun­lar tan­si­yon düş­me­si­nin bul­gu­la­rı ola­bi­lir ve ba­yıl­ma­ya ne­den ola­bi­lir.

Yük­sek tan­si­yon, kalp ve in­me has­ta­la­rı hi­per­tan­si­yon ilaç­la­rı­nı al­ma­dan ön­ce mut­la­ka kan ba­sınç­la­rı­nı ölç­me­li­dir.

Sıcakta risk artıyor

Dün­ya­da her yıl 5 ya­şın al­tın­da yak­la­şık 2,2 mil­yon ço­cu­ğun is­hal ne­de­niy­le öl­dü­ğü­nü be­lir­ten Dr. Ali Sa­tıl­mış, sı­cak ha­va­la­rın ço­cuk­lar­da is­hal ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. Sa­tıl­mış, ha­va­la­rın ısın­ma­ya baş­la­ma­sıy­la her yaş gru­bun­da or­ta­ya çı­kan is­ha­lin, sı­cak ha­va­lar­da yi­ye­cek­le­rin da­ha ça­buk bo­zul­ma­sı ve bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın de­ğiş­me­si ne­de­niy­le da­ha sık gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ne dik­ka­ti çek­ti.

İs­ha­lin 24 sa­at­te üç­ten faz­la ve­ya an­ne sü­tü alan be­bek­ler­de her za­man­kin­den da­ha sık ve su­lu dış­kı­la­ma şek­lin­de gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten Sa­tılmış, "İs­ha­le bağ­lı ölüm­ler sık­lık­la su ve mi­ne­ral kay­bın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ay­rı­ca bes­len­me du­ru­mu­nun iyi ol­ma­ma­sı is­hal ve is­ha­le bağ­lı ölüm ris­ki­ni art­ır­mak­ta­dır. İs­hal­le ço­cuk­lar­da kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı ateş de gö­rü­lü­yor­sa za­man kay­bet­me­den bir ço­cuk has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı­na baş­vu­rul­ma­lı­dır'' de­di.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 618 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,709 µs