En Sıcak Konular

Bu bilgiler çocuğunuz için çok önemli

31 Aralık 2013 11:16 tsi
Bu bilgiler çocuğunuz için çok önemli Çocukları dikkatli gözlemek, onlarda oluşabilecek birçok hastalığı önlemek adına önem taşıyor. Gözden kaçan küçük detaylar ya da bilinçsizce kullanılan ilaçlar, erken tanının yok olmasına yol açarak tedaviyi geciktiriyor.

Ye­ni­do­ğan­la­rın ve ço­cuk­la­rın dik­kat­li iz­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Çak­mak Er­dem Has­ta­ne­si Ço­cuk Cer­ra­hı Op. Dr. Za­fer Dört­do­ğan; “Ba­zen ço­cuk­la­rı­mız­da cid­di prob­lem­ler ola­bi­li­yor. Bu prob­lem­le­ri as­lın­da çok kü­çük de­tay­lar­la ya­ka­la­mak müm­kün. Fa­kat ye­te­ri ka­dar dik­kat edil­me­di­ğin­de, bi­linç­siz­ce ço­cuk­la­rı­mı­za ilaç­lar içi­re­bi­li­yo­ruz. Ge­rek­siz ye­re ilaç içir­tip te­da­vi sü­re­si­ni uzat­mak ye­ri­ne, ço­cuk­la­rı­mı­zı de­tay­lı mu­aye­ne sok­mak ya ­da çok cid­di göz­lem­le­mek ge­re­ki­yor. Böy­le­ce te­da­vi­le­rin ba­şa­rı ora­nı ar­tı­yo­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du... İş­te Dr. Dört­do­ğa­n’­ın işa­ret et­ti­ği nok­ta­lar...

SÜNNETE DİKKAT

*Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de sün­net ol­muş be­bek­le­rin ilk 1 yıl için­de her­han­gi bir se­bep­le has­ta­ne­ye baş­vur­ma oran­la­rı, sün­net­siz­ler­den 6 kat az­dır. Ye­ni­do­ğan ve­ya be­bek­lik dö­ne­mi sün­ne­ti üri­ner en­fek­si­yon ne­de­niy­le dok­to­ra baş­vu­ru­la­rı is­ta­tis­tik­sel ola­rak 10 kat azal­mak­ta­dır. Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar sün­ne­tin en ko­lay uy­gu­lan­dı­ğı ve at­la­tıl­dı­ğı dö­ne­min ye­ni­do­ğan ve be­bek­lik dö­ne­mi ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Özel­lik­le sün­net de­ri­si dar­sa bu­nu zor­la­ya­rak aç­ma­ya ça­lış­mak da­ha son­ra cid­di dar­lık­la­ra yol aça­bi­le­ce­ği için bu zor­la­ma­lar­dan ka­çın­mak ve ge­re­kir­se er­ken sün­ne­ti dü­şün­mek man­tık­lı olur. Ai­le­nin is­te­ği­ne bağ­lı sün­net­ler için öne­ri­len yaş ara­lı­ğı 2 yaş al­tı ya da 5. yaş­tan son­ra­dır. 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da sün­net na­dir de ol­sa birta­kım psi­ko­lo­jik so­run­la­ra yol aça­bi­lir. Ço­cu­ğu­nuz ya­rım sün­net­li ise ve­ya id­rar çı­kış de­li­ği nor­mal ye­rin­den da­ha aşa­ğı­da fark­lı bir yer­dey­se, ço­cu­ğu­nu­zun tes­tis­le­ri­nin (yu­mur­ta­la­rın­da) tor­ba­la­rın­da olup ol­ma­dı­ğı­nı mut­la­ka kon­trol edinz. Tes­tis­ler tor­ba­da de­ğil ise ya da ara­da yu­ka­rı ka­çı­yor­sa, ço­cu­ğu­nuz ağ­la­dı­ğı ve­ya ök­sür­dü­ğü za­man ka­sık­la­rın­da şiş­lik olu­yor­sa, ço­cu­ğu­nuz­da ka­sık fı­tı­ğı ola­bi­lir. Ço­cu­ğu­nu­zun tor­ba­la­rın­da şiş­lik var­sa ço­cu­ğu­nuz­da su fı­tı­ğı (hid­ro­se­li) ola­bi­lir. Şiş­li­ği ar­tıp aza­la­bi­lir. Ço­cu­ğu­nu­zun tor­ba­sın­da ani ge­li­şen ağ­rı kı­za­rık­lık oluş­muş ise yu­mur­ta­lık bur­kul­ma­sı (tes­tis tor­si­yo­nu) ola­bi­lir. Bu nok­ta­da da­ki­ka­la­rın öne­mi var­dır.

*Ço­cu­ğu­nu­zun bır ye­ri ya­nın­ca he­men kı­sa sü­re­li oda ısı­sın­dan bi­raz so­ğuk su uy­gu­la­ma­sı ya­pın. Ya­nık kre­mi­niz var­sa ya­ra­nın üze­ri­ne sü­rün. Baş­ka hiç bir şey yap­ma­yın. Ka­rın ağ­rı­la­rın­da ke­sin­lik­le dok­tor gör­me­den ağ­rı ke­si­ci kul­lan­ma­yın. Has­ta­lı­ğın er­ken ta­nı­sı­nı en­gel­le­miş olur­su­nuz, ço­cu­ğu­nuz­da sa­rı ye­şil renk­li kus­ma var­sa, ço­cu­ğu­nuz­da ame­li­yat ge­rek­ti­ren bir has­ta­lık ola­bi­lir.

TEDAVİSİ ZORDUR!

*Ço­cu­ğu­nuz in­ce işi­yor, uzun sü­re­de id­ra­rı­nı ta­mam­la­ya­bi­li­yor ve işer­ken id­ra­rı­nı nor­mal­den da­ha ile­ri at­tı­rı­yor­sa id­rar çı­kış de­li­ğin­de dar­lık ola­bi­lir.

*Dış­kı­la­ma­da zor­luk ya da ge­cik­me ola­rak ta­nım­la­nan ka­bız­lık be­bek­ler­de ve ço­cuk­lar­da sık gö­rü­len bir ra­hat­sız­lık­tır. An­cak ka­bız­lık te­da­vi­si ba­zen di­yet­te ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le ola­bi­le­ce­ği gi­bi ba­zen de bir di­zi ame­li­yat ge­rek­ti­re­bi­lir. Bu gi­bi du­rum­lar ile kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da mut­la­ka bir ço­cuk cer­ra­hi­si uz­ma­nı­na baş­vu­run.
       
Küçük çocuklarınızın boncuk, bilye, nohut, fındık, fıstık, leblebi gibi cisimlerle oynamasına müsaade etmeyin. Bu cisimlerin nefes borusuna kaçmasına bağlı binlerce ölüm olayı meydana gelmiştir.

Ço­cu­ğu­nu­zun kar­nı­nın sol alt ta­ra­fın­da ani baş­la­yan ka­rın ağ­rı­sı var­sa gaz san­cı­sı ola­bi­lir, ön­ce­lik­le ço­cu­ğu­nu­zu tu­va­le­te gön­de­rip gaz çı­kar­ma­sı­nı sağ­la­yı­nız. Eğer ağ­rı­sı ge­çi­yor­sa dok­to­ra git­me­ni­ze ge­rek yok ta­kip ede­bi­lir­si­niz. Ço­cu­ğu­nu­zun dü­zen­li tu­va­le­te git­me­si­ni sağ­la­ma­nız ye­ter­li ola­cak­tır. Ka­rın ağ­rı­sıyla kus­ma­sı baş­lar­sa iş­tah­sız­lıkla bir­lik­te, ço­cu­ğu­nu­zun kar­nı­nın sağ alt ta­ra­fın­da ağ­rı­sı var­sa apan­di­sit ola­bi­lir.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ


Bu haber 1,441 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,875 µs