En Sıcak Konular

60 yaş üstü erkekler tehlikede

31 Aralık 2013 11:15 tsi
60 yaş üstü erkekler tehlikede Kışla birlikte kalp ve damar hastalıklarının sıklığı da artıyor. Bu artıştan en çok 60 yaş üstü erkekler etkileniyor.

Kış ay­la­rın­da kalp ve da­mar ra­hat­sız­lık­la­rı­nı te­tik­le­yen fak­tör­ler ara­sın­da bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın olum­suz ola­rak de­ğiş­me­si, az ha­re­ket edil­me­si, ar­tan si­ga­ra içi­ci­li­ği, kan ko­les­te­rol dü­zey­le­ri­nin art­ma­sı ve D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ola­rak be­lir­gin­le­şi­yor.

Kalp ve da­mar­lar so­ğuk ha­va ko­şul­la­rın­dan olum­suz et­ki­le­ni­yor. Prof. Dr. Ali Me­tin Ese­n’­in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re kış ay­la­rın­da ka­nın akış­kan­lı­ğı­nın azal­ma­sı, ka­nın pıh­tı­laş­ma et­kin­li­ği­nin art­ma­sı, da­mar­la­rın ka­sıl­ma ak­ti­vi­te­sin­de­ki ar­tış ve ba­zı hor­mon­la­rın kan dü­zey­le­rin­de­ki yük­sel­me, kış ay­la­rın­da kalp ve da­mar ra­hat­sız­lık­la­rı­nın art­ma­sın­da rol oy­na­yan fak­tör­ler ara­sın­da  yer alıyor.

Ne­ler te­tik­li­yor?

Kı­şın ar­tan kalp ve da­mar ra­hat­sız­lık­la­rın­ın ba­şın­da aort di­sek­si­yo­nu ge­li­yor. Aort da­ma­rın­da­ki yır­tıl­ma ne­de­niy­le mey­da­na ge­len bu ra­hat­sız­lık, son de­re­ce ölüm­cül ola­bi­len cid­di bir da­mar has­ta­lı­ğı. Prof. Esen, “So­ğuk et­ki­siy­le sem­pa­tik sis­tem ak­ti­vas­yo­nu ve bu­na bağ­lı ola­rak kan­da yük­se­len ad­re­na­lin ve no­rad­re­na­lin hor­mon­la­rı­nın et­ki­siy­le kalp hı­zı ve da­mar to­nu­su art­mak­ta ve so­nu­cun­da bü­yük da­mar­lar­da yır­tıl­ma­lar olu­şa­bil­mek­te­di­r” dedi. Esen, kalp kri­zi sık­lı­ğı­nın da özel­lik­le 60 yaş üze­rin­de­ki er­kek­ler­de da­ha be­lir­gin ol­mak üze­re son­ba­har ve kış mev­sim­le­rin­de art­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zdi. Kalp kri­zi­ni te­tik­le­yen fak­tör­ler ara­sın­da ise ko­les­te­rol ba­kı­mın­dan yük­sek yi­ye­cek­le­rin tü­ke­til­me­si, az ha­re­ket et­mek, ka­pa­lı or­tam­lar­da ar­tan si­ga­ra tü­ke­ti­mi ve so­ğuk­la te­tik­le­ne­bi­len hi­per­tan­sif atak­lar bu­lu­nu­yor.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,129 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,609 µs