En Sıcak Konular

Diyetsiz zayıflamanın basit yolları

25 Aralık 2013 10:19 tsi
Diyetsiz zayıflamanın basit yolları Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Elif Ka­ra­ca­noğ­lu­’nun 13 mad­de­lik öne­ri­le­ri­ne ku­lak ver­me­niz ye­ter­li...

Za­yıf­la­ma uzun so­luk­lu bir ma­ra­ton. Bu sü­reç­te ki­şi­lik ya­pı­sın­dan psi­ko­lo­ji­ye ka­dar bir di­zi fak­tör rol oy­nu­yor. An­cak faz­la zah­me­te gir­me­den sin­si sin­si si­ze ki­lo al­dı­ran alış­kan­lık­la­rı­nız­dan kur­tul­ma­nız ve is­te­di­ği­niz ki­lo­ya ulaş­ma­nız da müm­kün.

Ha­ya­tı­nız­da ya­pa­ca­ğı­nız kü­çük de­ği­şik­lik­ler­le di­yet yap­ma­dan na­sıl za­yıf­la­ya­bi­le­ce­ği­ni­zi öğ­ren­mek is­ti­yor­sa­nız Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Elif Ka­ra­ca­noğ­lu­’nun 13 mad­de­lik öne­ri­le­ri­ne ku­lak ver­me­niz ye­ter­li...

Ye­mek ye­me sü­re­ni­zi­ be­li­r­le­yi­n

20 da­ki­ka bo­yun­ca bir za­man­la­yı­cı ayar­la­yın ve ne ka­dar sü­re­de ye­mek ye­di­ği­ni­zi keş­fe­din. Bu kar­ma­şık bir di­yet pla­nı ol­ma­dan za­yıf­la­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak iyi alış­kan­lık­lar­dan bi­ri­dir. Böy­le­ce her lok­ma­nın ta­dı­nı ala­rak ye­mek yi­ye­bi­lir­si­niz. 20 da­ki­ka­lık bir sü­re­ye ya­ya­rak ye­di­ği­niz kü­çük por­si­yon­lar­da­ki yi­ye­cek­ler, hem ye­mek­ten ke­yif al­ma­nı­zı sağ­lar hem de vü­cu­du­nu­zun doy­gun­luk hor­mon­la­rı­nı te­tik­ler.

DAHA ÇOK UYKU DAHA AZ KiLO DEMEK OLABiLiR

Mic­hi­gan Üni­ver­si­te­si­’n­de ya­pı­lan bir araş­tır­ma­ya gö­re gün­lük uy­ku sü­re­ni­zi bir sa­at ar­tır­dı­ğı­nız­da (ge­ce­le­ri da­ha er­ken uyu­du­ğu­nuz­da) ki­şi­den ki­şi­ye de­ğiş­se de bir yıl­da yak­la­şık 14 ki­lo ve­re­bi­lir­si­niz. Ta­bi­i bu­nu yan­lış ara atış­tır­ma­lar­dan ka­çı­na­rak ya­pa­bi­lir­si­niz.

EVDE YEMEYi TERCiH EDiN

 Haf­ta­nın en az beş gü­nü ev­de ye­mek yer­se­niz da­ha ko­lay ka­lo­ri kay­be­de­bi­lir­si­niz. Zor ge­li­yor di­yen­ler­den­se­niz ön­ce­den doğ­ran­mış yağ­sız sı­ğır eti, ma­rul, kon­ser­ve fa­sul­ye, so­mon gi­bi işi­ni­zi hız­lan­dı­ran gı­da­la­rı kul­la­na­rak hem da­ha ça­buk ye­mek ya­pa­bi­lir hem de da­ha az ka­lo­ri al­mış olur­su­nuz.

DAHA AZ ET TÜKETiN

Ve­je­tar­yen ye­mek ye­me za­yıf­la­ma alış­kan­lı­ğı­nı da be­ra­be­rin­de ge­ti­rir. Ve­je­tar­yen­ler, et yi­yen­le­re gö­re da­ha az ka­lo­ri alır­lar. Bu­nun çe­şit­li ne­den­le­ri ol­mak­la bir­lik­te, bak­la­gil­ler önem­li bir rol oy­na­ya­bi­lir. Mer­ci­mek çor­ba­sı ve di­ğer lez­zet­li bak­la­gil te­mel­li gı­da­lar sa­de­ce lif ile do­lu­dur.

Faz­la­dan 100 ka­lo­ri yıl­da 10 ki­lo

Her gün 100 ka­lo­ri faz­la­dan ya­ka­rak bir yıl için­de 10 ki­lo ve­re­bi­le­ce­ği­ni­zi bi­li­yor muy­du­nuz? Bu­nun için her gün 20 da­ki­ka yü­rü­yün. Yü­rü­me­ye vak­tim yok di­yor­sa­nız 30 da­ki­ka evi­ni­zi te­miz­le­yin.

Çor­ba­ya sof­ra­nız­da yer açın

Mö­nü­nü­ze yağ ve ka­lo­ri ora­nı yük­sek olan kre­ma­lı çor­ba­lar ha­riç mut­la­ka çor­ba ek­le­yin. Böy­le­ce da­ha az ka­lo­ri alır­sı­nız. Çor­bay­la baş­la­yan bir ye­mek­te doy­gun­luk his­si da­ha hız­lı olu­şa­ca­ğın­dan iş­ta­hı­nız aza­lır. Çor­ba­nın ar­dın­dan seb­ze ağır­lık­lı bir ye­me­ği ter­cih edin.

Tahılları daha fazla tüketin

Kah­ve­ren­gi pi­rinç, ar­pa, yu­laf, buğ­day ve tam buğ­day gi­bi ke­pek­li ta­hıl­lar da fark et­me­den ki­lo ver­me­ni­ze yar­dım­cı olur. Da­ha dü­şük ka­lo­ri alır­ken ko­les­te­ro­lü­nü­zü de sağ­lık­lı dü­zey­de tu­ta­bi­lir­si­niz.

Ula­şı­la­bi­lir he­def­ler ko­yun

Es­ki bir fa­vo­ri el­bi­se, etek ya da pan­to­lo­nu­nu­zu her gün gö­re­bi­le­ce­ği­niz bir ye­re asın ve ödü­lü­nüz ye­ni­den o kı­ya­fet­le­ri gi­ye­bil­mek ol­sun.

Ekmeği azaltın

Kah­val­tı ya da öğ­len ye­me­ğin­de ye­di­ği­niz sand­vi­çin bir di­li­mi­ni azal­ta­rak; ay­rı­ca içi­ne do­ma­tes di­lim­le­ri, köz­len­miş bi­ber ve­ya ke­çi pey­ni­ri ko­ya­rak da­ha az ka­lo­ri ala­bi­lir­si­niz.

Güçlü naneli sakız çiğneyin

Çok sık acı­kı­yor ve atış­tır­mak is­ti­yor­sa­nız şe­ker­siz na­ne aro­ma­lı bir sa­kız çiğ­ne­ye­rek bu is­te­ği­ni­zi ha­fif­le­te­bi­lir­si­niz.

Yemek tabaklarını küçültün

Oto­ma­tik ola­rak da­ha az ye­mek ye­mek için ye­mek ta­bak­la­rı­nı­zı kü­çül­tün. Böy­le­ce fark et­me­den gün­de 200 ka­lo­ri­den, yıl­da ise yak­la­şık 10 ki­lo­dan kur­tu­la­bi­lir­si­niz.

Şekeri kesin

Şekerli ürünlerden uzak durarak fark etmeden 1 yılda yaklaşık 5 kilo verebilirsiniz

Yemek masasının keyfini çıkarın

Yemek sofrasının aralıksız yemek yemek yerine sohbet ederek yemeğin tadını çıkarabileceğiniz bir alan olduğunu unutmayın.Ancak sofrada kalacağınız süreyi de çok uzatmayın

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,447 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,497 µs