En Sıcak Konular

Bunamada erken teşhis

24 Aralık 2013 10:00 tsi
Bunamada erken teşhis Bunamada erken teşhis tedavide başarıyı artırıyor

Bu­na­ma­nın baş­la­ma­sı­nın ço­ğu za­man yaş­la il­gi­li bir sü­reç ola­rak ka­bul edi­lip te­da­vi için baş­vu­ru­ya ge­rek du­yul­ma­dı­ğı an­cak er­ken ev­re­de ya­ka­la­nır­sa bu­na­ma­nın te­da­vi­ye ya­nıt ve­ren bir has­ta­lık ol­du­ğu vurgulandı.

Prof. Dr. Ha­ti­ce Öz­yıl­dız Güz, halk ara­sın­da bu­na­ma ola­rak bi­li­nen “de­man­s” hak­kın­da bil­gi ver­di. De­man­sın, tep­ki­le­rin ya­vaş­la­ma­sı ve ya­kın ha­fı­za­nın bo­zul­ma­sıy­la baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Güz, şöy­le ko­nuş­tu: “Ye­ni bir bil­gi­yi öğ­ren­me­de bo­zul­ma, za­man­la es­ki bil­gi­yi ha­tır­la­ma ye­te­ne­ğin­de bo­zul­ma iler­ler. Ha­re­ket ye­te­ne­ğin­de bo­zul­ma, nes­ne­le­ri ta­nı­ma­da güç­lük, plan­la­ma ve iş­le­ri sı­ra­ya koy­ma­da bo­zul­ma gi­bi be­lir­ti­ler gös­te­rir. Has­ta­lı­ğın sey­ri sin­si ve ya­vaş­tır.”

Er­ken ev­re­ler­de ya­ka­la­ma­lı

Bu­na­ma­nın bir­çok ti­pi­nin için­de en sık gö­rü­len şek­li­nin “Alz­he­ime­r” ol­du­ğu­nu an­la­tan Güz, şöy­le de­vam et­ti:

“Be­lir­ti­ler ge­nel­de bir­çok ki­şi­nin gö­zün­den ka­ça­bil­mek­te. Oy­sa ile­ri ev­re­de­ki bu­na­ma has­ta­sı­na ba­kım ver­mek ve be­lir­ti­le­ri­ne gö­re yar­dım­cı ol­ma­nın dı­şın­da ya­pı­la­bi­le­cek bir şey he­nüz yok­tur. Has­ta­lık er­ken ev­re­de ya­ka­la­nır­sa iler­le­me­si ön­le­nir. Bu­na­ma be­lir­ti­le­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı kon­trol et­mek için çe­şit­li test­ler uy­gu­lan­mak­ta­dır. Na­sıl ki kan­ser kor­ku­su ile in­san­lar ara ara ta­ra­ma yap­tır­mak­ta­lar, bu­na­ma­dan şüp­he­len­dik­le­ri za­man da bu kon­trol­le­ri yap­tır­ma­la­rı fay­da­lı ola­cak­tır. He­le ki ai­le öy­kü­sü var­sa ki­şi­ler da­ha du­yar­lı ol­mak zo­run­da­dır. Has­ta­lı­ğa kar­şı ko­run­mak için de çe­şit­li ön­lem­ler al­mak fay­da­lı ola­cak­tır.”

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,060 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,724 µs