En Sıcak Konular

Bebeğinizi doğru yatırın!

24 Aralık 2013 09:52 tsi
Bebeğinizi doğru yatırın! Yanlış uyku pozisyonu bebeklerin sağlığını tehdit ediyor

Bebeklerin uygun pozisyon ve şartlarda uyumaması, sağlık açısından önemli tehditleri de beraberinde getirerek, bebeklerle birlikte anne babaların da uykusunu kaçırabiliyor.

Be­bek­le­rin sağ­lı­ğı­nı doğ­ru­dan et­ki­le­ye­bi­len bes­len­me ve di­ğer alış­kan­lık­la­rı ka­dar, uy­ku po­zis­yon­la­rı­na da dik­kat et­mek be­be­ğin sağ­lı­ğı ve ya­şam ka­li­te­si açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­yor. Em­sey Hos­pi­ta­l’­dan Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ya­di­gâr Gen­ç’­le uy­ku po­zis­yon­la­rı ve oluş­tur­du­ğu so­run­la­rı ko­nuş­tuk.

*Sırt üs­tü ya­tış, ani be­bek ölüm­le­ri sen­dro­mu­nu en­gel­ler mi?

Geç­miş­te be­bek­ler yüz üs­tü ya­tı­rı­lır­dı. Bu po­zis­yon, ani be­bek ölüm­le­ri sen­dro­munu te­tik­le­ye­bil­di­ğin­den gü­nü­müz­de an­ne ba­ba­la­ra öne­ril­mez. Bu ih­ti­mal yüz­de yüz ke­sin­lik ifa­de et­mi­yor ol­sa da, be­be­ğin sağ­lı­ğı ve do­la­yı­sıy­la da ha­ya­tı söz ko­nu­su ol­du­ğun­dan risk alın­ma­ma­sı öne­ri­lir. Bu risk, be­be­ğin yüz üs­tü po­zis­yon­da yat­ma­sı es­na­sın­da ne­fes yol­la­rı­nın ka­pan­ma­sı ih­ti­ma­liy­le ken­di­ni gös­te­rir. Be­bek yüz üs­tü ya­tı­rıl­ma­sa da­hi, yan ya­tı­rıl­dı­ğın­da ken­di ken­di­ne yüz üs­tü dön­me­si ris­ki söz ko­nu­su­dur. Bu ih­ti­ma­li sı­fır­la­mak için, be­be­ğin sırt üs­tü po­zis­yon­da uyu­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.

*Bo­ğul­ma kor­ku­su ne­de­niy­le sırt üs­tü po­zis­yo­nu ter­cih edil­mi­yor sa­nı­rım?

Ba­zı ebe­veyn­ler, be­be­ğin kus­mu­ğuy­la bo­ğul­ma­sı kor­ku­su yü­zün­den, be­bek­le­ri­ni yüz üst ya­tır­ma­yı ter­cih ede­bi­lir. Fa­kat bi­lin­me­li­dir ki, sırt üs­tü ya­tışta be­be­ğin ku­sa­rak bo­ğul­ma­sı ris­ki az­dır ve yüz üs­tü ya­tış po­zis­yo­nun­da ani be­bek ölüm­le­ri sen­dro­mu ris­ki çok yük­sek­tir. Be­bek­ler gün içe­ri­sin­de fark­lı sa­at­ler­de yüz üst ya­tı­rı­la­bi­lir, baş­la­rı ve vü­cu­du fark­lı yön­le­re çev­ri­le­bi­lir. An­cak uy­ku sa­at­le­rin­de po­zis­yon ola­rak sırt üs­tü öne­ri­lir.

RİSK 3 AYDAN SONRA AZALIR

*Be­bek­le­rin uyur­ken ku­sa­rak bo­ğul­ma­la­rı müm­kün mü?

Ye­tiş­kin­le­re oran­la da­ha sa­vun­ma­sız olan be­bek­ler; kus­muk­la­rı­nı, an­ne sü­tü­nü ya da su­yu hız­la yu­ta­bi­lir ve ök­sü­rük ba­sın­cıy­la ge­ri ite­bi­lir. Bu ne­den­le an­ne ba­ba­lar, be­bek­le­ri­nin ku­sa­rak bo­ğul­ma­la­rı ko­nu­sun­da bü­yük en­di­şe ya­şa­ya­bi­lir. Be­bek­ler ilk 3-4 ay­lık dö­nem­de, kus­muk­la­rı­nı ken­di­le­ri dı­şa­rı it­me ye­ti­si­ne sa­hip ol­ma­dık­la­rın­dan bo­ğul­ma ris­ki ola­bil­mek­te­dir. An­cak bu risk 3. ay­dan iti­ba­ren gi­de­rek aza­lır.

UYKU POZİSYONU KADAR ÖNEMLİ

*Be­bek ken­di ya­tağın­da mı uyu­ma­lı?


An­ne ba­ba­lar be­bek­le­ri­nin gü­ven­de ol­du­ğu­nu bil­mek, be­be­ğin ih­ti­yaç­la­rı­na da­ha hız­lı ce­vap ve­re­bil­mek gi­bi ne­den­ler­le be­bek­le­riy­le uyu­ma­yı ter­cih ede­bi­lir. An­cak ya­tak­ta bo­ğul­ma ris­ki ne­de­niy­le be­bek­le­rin ken­di ya­tak­la­rın­da yat­ma­sı ge­re­kir. Be­bek­le bir­lik­te uyu­ma, be­bek­le­rin ka­zay­la bo­ğul­ma­sı ris­kini ar­tı­ra­bi­lir; bu ris­ke ya­tak­ta­ki yas­tık­lar, çar­şaf ve yor­gan ne­den ola­bi­lir. Yas­tık sa­yı­sı­nın iki ve üze­rin­de ol­ma­sı da bu ris­kin art­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Be­bek­le­rin ken­di ya­tak­la­rın­da yat­ma­la­rı­na dik­kat edil­me­li, be­be­ğin uy­ku po­zis­yo­nu­nun ha­ya­ti risk­le­ri or­ta­dan kal­dır­ma açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı unu­tul­ma­ma­lı­dır.

*Be­bek­ler ra­hat et­tik­le­ri po­zis­yo­nun­da ıs­rar eder mi?

İlk ay­lar­da za­man­la da­ha çok ha­re­ket­len­me­ye ve uy­ku­sun­da dön­me­ye baş­la­r, ra­hat et­tik­le­ri po­zis­yo­nu­ el­de et­mek için di­re­ne­bi­lirler. An­cak be­bek han­gi po­zis­yo­na yö­ne­lir­se yö­nel­sin, sağ­lık açı­sın­dan en gü­ve­ni­lir uy­ku po­zis­yo­nu sırt üs­tü ya­tır­maktır. Sırt üs­tü­ne alış­tır­ma dö­ne­min­de ilk baş­lar­da hu­zur­suz­luk ya­şa­ya­bi­lir, bu ne­den­le uy­ku­la­rı bö­lü­nüp, po­zis­yo­nu ya­dır­ga­ya­bi­lir. Fa­kat ebe­veyn­ler sırt üs­tü ya­tışın en uy­gun ve sağ­lık­lı po­zis­yon ol­du­ğu­nu bil­me­li, ben­ze­ri po­zis­yon­la­ra geç­me­me­li­dir.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,387 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,074 µs