En Sıcak Konular

Doğum sonrası depresyon

13 Aralık 2013 11:11 tsi
Doğum sonrası depresyon Doğumdan sonra her 10 kadından biri depresyon kurbanı

Doğum yapan her 10 kadından birinde doğum sonrası depresyonunun ortaya çıktığı tespit edilmiş durumda.

Ka­dın­lar do­ğum son­ra­sı ilk yıl için­de psi­ki­yat­rik has­ta­lık­lar açı­sın­dan risk al­tın­da. En sık gö­rü­len do­ğum son­ra­sı psi­ki­yat­rik has­ta­lık dep­res­yon.  Ka­dı­köy­ Şi­fa Has­ta­ne­si Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Dr. Ay­sun Genç Diş­ci­gil do­ğum son­ra­sı dep­res­yonuy­la (DSD) il­gi­li şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı. DSD de­mek için dep­res­yon be­lir­ti­le­ri­nin do­ğum son­ra­sı ilk 4 haf­ta­da or­ta­ya çık­ma­sı ge­rek­mek­le bir­lik­te, ba­zı ka­dın­lar­da be­lir­ti­ler haf­ta­lar ya da ay­lar son­ra, da­ha sin­si bir şe­kil­de baş­lı­yor.

DSD be­lir­ti­le­ri

*Şid­det­li hü­zün ya da boş­luk duy­gu­su, du­yar­sız­lık

*Ai­le, ar­ka­daş ya da ke­yif ve­ren et­kin­lik­ler­den uzak dur­ma

*Sü­rek­li yor­gun­luk, uy­ku­ya dal­ma bo­zuk­lu­ğu

*Aşı­rı ye­me ya da iş­tah kay­bı

*Ba­şa­rı­sız­lık ya da ye­ter­siz­lik duy­gu­su

*Be­bek­le il­gi­li kay­gı ıduy­ma

*Be­be­ğe il­gi duy­ma­ma ko­nu­sun­da yo­ğun kay­gı

*İn­ti­har dü­şün­ce­le­ri  

*Be­be­ğe za­rar ver­me kor­ku­su.

“Ye­ni an­ne olan ka­dın ne­yin nor­mal ol­du­ğu­nu ve ne beklemesi ge­rek­ti­ği­ni bil­me­ye­bi­li­r” di­yen Dr. Diş­çi­gil “Bu yüz­den an­ne­ler DSD ya­şa­dı­ğı­nı an­la­mak­ta zor­la­nır, so­ru­nun ken­di ek­sik­lik­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­lir­ler. Bu du­ru­mun ken­di ek­sik­li­ğin­den ol­du­ğu­nu dü­şü­nen ka­dın, uta­nıp sak­la­ma­ya ça­lı­şır. Oy­sa DSD ne ka­dar er­ken an­la­şı­lır­sa, an­ne için o ka­dar iyi ola­cak­tır. Çün­kü DSD te­da­vi yön­tem­le­ri et­ki­li­di­r” dedi.

Ba­zı du­rum­lar DSD için risk oluş­tu­ru­yor

*Da­ha ön­ce dep­res­yon ya­şa­mış ol­mak

*Ge­be­lik ve do­ğum sü­re­ci­nin trav­ma­tik geç­me­si

*Eş­le il­gi­li so­run­la­rın var­lı­ğı

*Kı­sıt­lı sos­yal des­tek.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,051 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,755 µs