En Sıcak Konular

Çocuklar neden saldırganlaşır?

13 Aralık 2013 11:08 tsi
Çocuklar neden saldırganlaşır? Patronunuzu kumtorbası olarak hayal ettiğiniz, gürültücü komşularınızın arkasından söylendiğiniz oluyormu? Yetişkinlerin hayatı bu kadar gerilimliyken çocukların dünyası da çizgi filmlerdeki gibi renkli, neşeli kalamıyor ne yazık ki...

Bir ta­raf­ta ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan iti­lip ka­kı­lan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri, di­ğer ta­raf­ta öğ­ret­men­le­rin şi­ka­yet­le­riy­le yıl­mış an­ne ba­ba­lar var. Ço­cuk­la­rın şid­de­ti kop­ya­la­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ya­şam Ta­sa­rım Mer­ke­zi­’n­den Eğit­men ve Da­nış­man Eb­ru De­mir­han, ço­cuk­la­rın şid­de­ti kop­ya­la­dı­ğı­na dik­kat çek­ti ve “Siz pat­ro­nu­nu­za kız­dık­ça, oğ­lu­nu­zun sı­ra ar­ka­da­şı­nı tek­me­le­me­si­ne şa­şır­ma­yı­n” de­di. De­mir­ha­n’­la sal­dır­gan ço­cuk­lar ve ya­şa­dık­la­rı­nı ko­nuş­tuk...

*Ço­cuk­lar, ken­di ar­ka­daş­la­rı­na kar­şı dal­ga­cı, acı­ma­sız, ki­mi za­man şid­de­te va­ran ta­vır­lar ser­gi­le­ye­bi­li­yor.  Bu ta­vır­la­rın se­be­bi ne­dir?

Ço­cuk­lar, ebe­veyn­le­ri­ni kop­ya­lar­lar. Ev­de iş ar­ka­daş­la­rı ya da di­ğer ki­şi­ler­le dal­ga ge­çen ai­le bü­yük­le­ri­ni gö­ren ço­cuk, okul ar­ka­daş­la­rı­na ben­zer şe­kil­de dav­ra­na­bi­lir. Ço­cuk, ev­de ra­hat­ça ko­nu­şan ebe­vey­ni­nin er­te­si gün işe git­ti­ğin­de o ki­şi­le­re say­gıy­la yak­la­şa­ca­ğı­nı bil­mez.  Ço­cuk gör­dü­ğü dav­ra­nı­şı or­ta­ya koy­du­ğun­da ise tep­kiy­le kar­şı­la­şır. Ev­de ço­cu­ğu­nu dö­ven an­ne ba­ba, ço­cu­ğu­nun dı­şa­rı­da döv­dü­ğü ki­şi­nin ya­şa­dık­la­rın­dan da so­rum­lu­dur.

*Sev­gi do­lu bir ai­le­den sal­dır­gan ço­cuk­lar çı­ka­bi­lir mi?  

İçin­de ger­çek sev­gi olan ai­le­de, sal­dır­gan ço­cuk ol­ma ola­sı­lı­ğı dü­şük­tür. Ata­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız ka­yıt­la­rın öne­mi­ni de kü­çüm­se­ye­me­yiz. Öf­ke, şid­det ya­yı­la­rak yer­le­şir. Be­den, akıl, bi­lin­çal­tı, duy­gu, ego ve ruh ara­sın­da sin­si­ce ge­zi­nip her bi­ri­ne bi­raz iz bı­ra­kıp ye­ri­ni sağ­lam­laş­tı­rır. Sa­de­ce da­yak ye­me­me­si ço­cu­ğun şid­det gör­me­di­ği an­la­mı­na gel­mez. “Sen­den adam ol­ma­z”, “Ne işe ya­rar­sın ki­”, “Se­ni do­ğu­ra­ca­ğı­ma taş do­ğur­say­dı­m” gi­bi cüm­le­ler­le bü­yü­yen ço­cuk sa­yı­sı çok­tur. Ay­nı şe­kil­de ba­ba, an­ne­ye say­gı duy­maz­sa ço­cuk için dep­res­yo­na yat­kın­lık baş­lar.

Şiddet yerine akıllı hareket

*Öğ­ret­men­ler, ço­cuk­lar ara­sın­da­ki bu bas­kı or­ta­mı­nı na­sıl dü­zen­le­ye­bi­lir?

Öğ­ret­men­ler, iliş­ki yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da ki­şi­sel özel­lik­le­ri ka­dar yer ala­bi­li­yor­lar. Sal­dır­ga­na güç­lü, sal­dı­rı­ya uğ­ra­ya­na za­val­lı ola­rak ba­kıl­ma­ma­lı­dır. Ba­zen ze­ki ço­cuk­lar sal­dır­gan dav­ra­na­bi­lir­ler ve öğ­ret­men­ler ze­ka­la­rın­dan do­la­yı on­la­rı hoş gö­re­bi­lir­ler. Ze­ka ile sal­dır­gan­lı­ğın ay­rı de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ço­cuk­la­ra şid­det ye­ri­ne akıl­la ha­re­ket et­me­yi öğ­re­te­bil­me­le­ri için ken­di­le­ri­nin şid­det uy­gu­la­ma­ma­la­rı da çok önem­li. Sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan ve uğ­ra­tan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri ile ir­ti­ba­ta ge­çil­me­li, or­ta nok­ta ola­rak ta­raf­la­rı bir­bi­ri ile kar­şı­laş­tır­ma­dan so­ru­nun çö­zü­mü için bir yol bul­ma­ya yar­dım­cı ol­ma­lı­dır­lar.

İş yaşamını bile etkileyebiliyor

*Sal­dır­gan ço­cuk­la­rın, ar­ka­daş­la­rı­nın ara­sın­da ne­den ol­du­ğu so­run­lar ne­ler­dir?

-Fi­zik­sel özel­lik­le­ri ne­de­niy­le ar­ka­daş­la­rı dal­ga ko­nu­su yap­mak, dört­göz, pa­ta­tes gi­bi la­kap­lar tak­mak en ma­sum gö­rü­nen sal­dır­gan­lık­lar. Böy­le la­kap­lar ta­kı­lan ço­cuk­la­rın bir kıs­mı gü­lüp ge­çe­bi­li­yor ama bir kıs­mın­da de­rin iz­le­re dö­nü­şü­yor. İş ya­şa­mı­na gi-­ril­di­ğin­de su­num yap­mak­tan çe­ki­nen, re­zil ol­ma kor­ku­su ya­şa­yan, ken­di­ni ifa­de ede­me­yen ye­tiş­kin­le­rin so­run­la­rı­nı de­şin­ce böy­le olay­lar bu­lu­yo­ruz. Dal­ga ge­çi­len ço­cuk­lar, za­man­la ken­di­si gi­bi dav­ran­mak­tan vaz­ge­çip di­ğer­le­ri­ne gö­re ya­şa­ma­ya baş­lı­yor.

Ebeveyn çocuğunu iyi gözlemlemeli

 *Ken­di ak­ran­la­rı ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­ya (söz­lü-dav­ra­nış­sal) ma­ruz ka­lan ço­cuk­lar ne­ler his­se­der? Bu ço­cuk­lar, ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak için ne yap­ma­lı?

Ço­cuk­lar böy­le ko­nu­lar­da ko­nuş­mak­tan hoş­lan­maz. Göz­le­ri­ni ka­çı­rır, ke­li­me­le­ri yu­var­lar, an­lat­ma­mak için uğ­ra­şır­lar. An­ne-ba­ba ço­cuk­la­rı­nı iyi göz­lem­le­me­li. Okul­la il­gi­li so­ru­lar so­rul­du­ğun­da ka­ça­mak ce­vap­lar var ise ço­cu­ğu ra­hat­sız et­me­den kü­çük so­ru­lar­la ko­nu araş­tı­rıl­ma­lı­dır. “En iyi ar­ka­da­şın kim?” gi­bi yu­mu­şak bir so­ru ile baş­la­yıp “O­kul­da en sev­me­di­ğin ki­şi kim?” şek­lin­de­ki bil­gi amaç­lı so­ru­la­ra gün gün ge­çil­me­li­dir. Ço­cu­ğu­na söz­lü ya da fi­zik­sel sal­dı­rı­da bu­lu­nan ço­cuk­la­rı döv­me­ye gi­den ebe­veyn­ler var. Bu iş­le­ri da­ha da zor­laş­tı­rır.  Akıl­cı ve çö­züm­le­yi­ci ol­mak ebe­vey­nin ço­cu­ğa kar­şı gö­re­vi­dir. Ço­cu­ğun ai­le­si ile ir­ti­ba­ta ge­çil­me­li, reh­ber öğ­ret­men var ise sı­nıf öğ­ret­me­ni bil­gi­len­di­ril­me­li­dir.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,195 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,612 µs