En Sıcak Konular

Anne adayları dikkat: Sakın parfüm sürmeyin

10 Aralık 2013 09:55 tsi
Anne adayları dikkat: Sakın parfüm sürmeyin Emzirmek anne ile bebek arasında tamamen doğaçlama gelişmesi gereken bir süreç. Bu nedenle bebeği eğitmek için ‘saatli emzirmek’ doğru değil. Ayrıca bebeğini emziren annenin parfüm sürmesi anne sütünün ve annenin ten kokusunu engelliyor.

Em­zir­me­nin an­ne ile be­bek ara­sın­da­ki ile­ti­şi­min önem­li  bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ço­cuk Sağ­lı­ğı Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Gül­ni­hal Şar­man, ten ko­ku­su­nu en­gel­le­di­ği için be­be­ği­ni em­zi­ren an­ne­nin par­füm sür­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. “Sağ­lık prob­le­mi ol­ma­dık­ça em­zir­me­nin yö­net­me­ni be­bek ol­ma­lı­” di­yen Şar­man, sağ­lık­lı bir em­zir­me sü­re­ci ve bu­nun be­be­ğin fi­zik­sel-ruh­sal ge­li­şi­mi­ne et­ki­le­ri hak­kın­da şun­la­rı ak­tar­dı:

An­ne ko­ku­su ne­den önem­li?

 An­ne sü­tü­nün ve an­ne­nin ten ko­ku­su­nun öne­mi, de­ği­şik yön­tem­ler­le hem hay­van hem de in­san dav­ra­nış­la­rı göz­lem­le­ne­rek araş­tı­rıl­mış. De­ği­şik so­nuç­lar or­ta­ya çık­mış: Ye­ni­do­ğan bir be­bek sa­de­ce ma­may­la bes­len­se bi­le an­ne sü­tü kok­la­tıl­dı­ğın­da ona çok da­ha faz­la il­gi du­yu­yor. Be­bek­ler, em­zi­ren ve em­zir­me­yen ka­dın­lar­dan alı­nan ten sü­rün­tü­le­ri kok­la­tıl­dı­ğın­da em­zi­ren an­ne­le­rin ko­ku­la­rı­nı ter­cih edi­yor. Tav­şan yav­ru­la­rın­da bu er­ken dö­nem­de­ki ko­ku du­yar­lı­lı­ğı haf­ta­lar için­de aza­lı­yor.

Tüm bu bi­lim­sel ve­ri­ler do­ğar doğ­maz be­bek­le­rin an­ne­le­ri­nin ten­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­me­le­ri­nin ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. Em­zi­ren an­ne­nin te­nin­de­ki do­ğal çe­ki­ci ko­ku­la­rın kay­bol­ma­ma­sı için an­ne­ler par­füm sür­me­me­li ve em­zir­me ön­ce­si me­me­le­ri­ni si­le­rek süt ko­ku­su­nu al­ma­ma­lı­lar. Em­zi­ren an­ne­nin gün­de bir ke­re duş yap­ma­sı ye­ter­li.

En ge­liş­miş duy­gu­la­rı te­mas

Ye­ni­do­ğan be­bek­ler, son de­re­ce muh­taç­tır ve en ge­liş­miş du­yu­la­rı da te­mas­tır. Bu­nu en iyi gi­de­re­bi­le­cek­le­ri an­lar ise an­ne­le­ri­nin ko­ku­su­nu al­dık­la­rı em­zir­me se­ans­la­rı­dır. Be­bek­le­ri sü­rek­li bir prog­ra­ma sok­ma te­la­şı için­de­yiz. Oy­sa bu du­rum oluş­ma­sı ge­re­ken do­ğal sü­reç­le­ri bo­zu­yor. Ör­ne­ğin “Be­be­ği ye­rin­de bı­ra­ka­lım, ken­di ye­ri­ni bil­si­n” di­yo­ruz. An­cak be­bek­ler bu­na kar­şı çı­kı­yor­lar. Çün­kü on­la­rın do­ğal ge­li­şim sü­reç­le­rin­de özel­lik­le ilk ay­lar­da bol bol te­mas var. Be­bek­ler an­cak üç ay­dan son­ra sos­yal te­ma­sa ge­çi­yor­lar, ken­di ken­di­le­ri­ne 5-10 da­ki­ka oy­nu­yor­lar, son­ra kü­çük ba­ğı­rış­lar­la yan­la­rı­na an­ne­le­ri­ni ça­ğı­rı­yor­lar. Çün­kü yal­nız­lı­ğa kat­la­na­mı­yor­lar.

‘GÜ­VEN­Dİ­ĞİM İN­SAN­LAR YA­NIM­DA­’ DUY­GU­SU GE­Lİ­ŞİR

An­ne sü­tüy­le bes­le­nen ve bü­yü­me­si iyi gi­den be­bek­ler ilk haf­ta­la­rın­da ge­ce­le­ri de gün­düz gi­bi 2-3 sa­at­te bir em­mek is­ter­ler. İkin­ci ay­la­rı­na doğ­ru “ge­ce uy­ku kı­yak­la­rı” baş­lar. Gi­de­rek uza­yan sa­at­ler­le ge­ce uy­ku­la­rı­nın sü­re­si ar­tar. An­cak her dö­nem­de fark­lı­lık­lar gös­te­re­bi­lir­ler. Ör­ne­ğin do­kuz ay­lık be­bek­ler ge­ce­le­ri da­ha sık uya­nır, an­ne­le­ri­ni da­ha faz­la yan­la­rın­da gör­mek, em­mek is­ter­ler. Ade­ta çev­re­le­ri­ni kon­trol ede­rek “En gü­ven­di­ğim in­san­lar ya­nım­da mı?” di­ye ba­kı­nır­lar. Ön­ce­ki ay­la­ra gö­re be­yin­le­ri da­ha iyi ça­lı­şır. An­ne ya da ba­ba­la­rı­nı yan­la­rın­da bu­lur­lar­sa kor­ku­la­rı­nı ye­nip hu­zur­lu olur­lar.

Be­be­ği­niz ağ­la­dı­ğın­da as­lın­da ne di­yor?

Be­be­ğin an­ne­si­ni ya­nı­na ça­ğı­ra­rak as­lın­da an­lat­mak is­te­di­ği şu: “Ben de va­rım. Ba­kın bey­nim na­sıl hız­la ge­li­şi­yor! An­ne­ci­ğim se­nin ko­kun, te­ma­sın, sü­tün ba­na çok la­zım!” Çün­kü ağ­la­yan be­bek ku­cak­lan­dı­ğın­da su­su­yor, he­le aç olup em­zi­ri­lir­se mışıl mışıl uyu­yor. An­ne­nin em­zir­me ve ten te­ma­sı yap­ma­sı ve be­be­ğiy­le ‘an­ne­ce­’ ko­nuş­ma­sı çok önem­li. İniş­li-çı­kış­lı vur­gu­la­rı olan bu ko­nuş­ma­la­rın sık sık ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Genç an­ne­ler, bu ko­nuş­ma­yı saç­ma bul­sa­lar da bu tarz ko­nuş­ma­lar be­be­ği din­le­me­ye yö­nel­ti­yor, be­bek de ken­di be­bek­çe di­li­ni kul­la­na­rak an­ne­siy­le ko­nuş­ma­ya ça­lı­şı­yor.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,340 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,521 µs