En Sıcak Konular

Omega 3 kalp krizi riskini azaltıyor

27 Kasım 2013 12:53 tsi
Omega 3 kalp krizi riskini azaltıyor Sağlıksız beslenme biçimi, stres, hareketsiz yaşam, aşırı miktarda sigara tüketimi ve yoğun fiziksel aktivite günümüzde ani kalp krizinin erken yaşlarda ortaya çıkmasını tetikliyor.

Genç­ler­de kalp kri­zi ris­ki­nin dü­şük ol­du­ğu­na an­cak da­ha ölüm­cül sey­ret­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Doç. Dr. Yel­da Tay­ya­re­ci “Kalp da­mar­la­rı­nın tı­kan­ma­sı da­ha ço­cuk­luk ça­ğın­da bes­len­me bo­zuk­luk­la­rı ve ge­ne­tik yat­kın­lık ile iliş­ki­li­dir. Si­ga­ra kul­la­nı­mı da­mar sert­li­ği ve bu­na bağ­lı ola­rak ge­li­şen da­mar tı­ka­nık­lı­ğı­nı ar­tı­rı­cı et­ki gös­te­rir. Bu ne­den­le, özel­lik­le si­ga­ra içen, dü­zen­siz ve yük­sek ko­les­te­rol içe­rik­li di­yet ile bes­le­nen, dü­zen­li eg­zer­siz yap­ma­yan genç ki­şi­ler­de kalp kri­zi ge­çir­me ris­ki bu­lu­nu­yo­r” de­di.

 Kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak için

Ani kalp kri­zi ris­ki­ni azalt­mak için en önem­li fak­tör doğ­ru bes­len­me, stres­siz ve ak­tif bir ya­şam. Doç. Dr Tay­ya­re­ci, Ome­ga 3 yağ asit­le­ri­nin kalp ve da­mar sağ­lı­ğı üze­rin­de çok olum­lu et­ki­le­ri ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

Tay­ya­re­ci şöyle devam etti: “O­me­ga 3 da­mar sert­li­ği olu­şu­mu­nu ön­lü­yor, kan ba­sın­cı­nı dü­şü­re­rek ri­tim bo­zuk­luk­la­rı­nı ve kan şe­ke­ri­ni dü­zen­le­yi­ci bir et­ki ya­pı­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Har­vard Tıp Fa­kül­te­si­’n­de, 16 yıl sü­ren 2700 sağ­lık­lı ki­şi üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma so­nuç­la­rı, Ome­ga 3’ün kalp da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ölüm ris­ki­ni yüz­de 27 ora­nın­da azalt­tı­ğı­nı gös­ter­di. Özel­lik­le de 3 ana Ome­ga 3 yağ asi­din­den bi­ri olan DHA’­nın (do­ko­zo­heg­za­no­ik asit) kalp kri­zin­den ölüm­le­ri yüz­de 40 ora­nın­da, ri­tim bo­zuk­lu­ğu­na bağ­lı ge­li­şen ölüm­le­ri ise yüz­de 45 ora­nın­da azalt­tı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Ay­rı­ca kan­da­ki Ome­ga 3 se­vi­ye­le­ri ile in­me ve ölüm­cül ol­ma­yan kalp kri­zi ara­sın­da da önem­li bir iliş­ki ol­du­ğu gös­te­ril­di. An­cak, ne ya­zık ki, Ome­ga 3 yağ asit­le­ri­ni vü­cut ken­di­si ya­pa­mı­yor ve bun­la­rı mut­la­ka dı­şa­rı­dan al­mak ge­re­ki­yo­r” de­di.

İşte Omega 3 zengini besinler


Özellikle uygun ortamda yetişmiş, yağlı balıklardan somon ve sardalya Omega 3 açısından en zengin balık çeşitleri.Yine diğer deniz ürünleri de değişen oranlarda Omega 3 içeriyor. Balık yeme şansımız yoksa, ceviz, fındık, badem, ıspanak, brokoli, marul, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu, soya yağını tüketmek önemli.

Bilinçsiz ilaç kullanımı ölüm getiriyor

Ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı, hem dün­ya­da hem ül­ke­miz­de ölüm ne­den­le­rin­de ha­len 1. sı­ra­da­ki ye­ri­ni ko­ru­yor. Bu has­ta gru­bu­na, in­ter­net­te “ha­ri­ka­” di­ye pa­zar­la­nan ilaç­la­rın bi­linç­siz kul­la­nı­mı ise ölüm ris­ki ta­şı­yor.

Prof. Dr. Mus­ta­fa Gü­ler bu ko­nu­da ba­kın ne­ler söy­lü­yor: “Kalp has­ta­la­rı­na te­le­viz­yon ve­ya in­ter­net­ten pa­zar­la­nan ba­zı bit­ki­sel ilaç­lar­la, hiç­bir in­ce­le­me ya­pıl­ma­dan ve tüm has­ta­lara ay­nı doz­da öne­ri­len bu ilaç­lar­la söz­de mu­ci­ze so­nuç­lar alın­dı­ğı id­di­a edil­mek­te­dir. Hiç­bir bi­lim­sel ça­lış­ma­ya ve  ka­nı­ta da­yan­ma­yan bu şe­kil­de te­da­vi mo­del­le­ri has­ta­la­ra za­man kay­bet­tir­mek­te ve ma­ale­sef bu has­ta­lar cid­di ola­rak in­ce­len­di­ğin­de ço­ğu­nun  kalp­le­ri­nin za­rar gör­dü­ğü an­la­şıl­mak­ta­dır.”

BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,153 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,718 µs