En Sıcak Konular

Çocuğunuzla ilişkinizi sınav üzerinden kurmayın

27 Kasım 2013 12:51 tsi
Çocuğunuzla ilişkinizi sınav üzerinden kurmayın Yard. Doç. Dr. Zah­ma­cı­oğ­lu, “Hu­zur­lu bir ya­şam ge­çir­me­nin ye­gâ­ne kri­te­ri sı­nav­da yük­sek not çek­mek de­ğil. Ha­ya­tı­mı­zı olum­lu/olum­suz et­ki­le­yen sı­nav ka­dar önem­li baş­ka pa­ra­met­re­ler de var" dedi.

Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı 28-29 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Sı­na­va sa­yı­lı gün­ler ka­la öğ­ren­ci­le­rin ve ve­li­le­rin dik­kat et­me­si ge­re­ken önem­li nok­ta­la­r olduğunu belirten Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si Ço­cuk ve Er­gen Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Doç. Dr. Oğuz­han Zah­ma­cı­oğ­lu, sı­na­vın; hâ­li­ha­zır­da ço­cu­ğun ruh­sal ya­pı­lan­ma­sın­da var olan kay­gı­yı te­tik­le­yip gün yü­zü­ne çı­ka­ran en önem­li dış et­ken­ler­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ev­de sü­kû­ne­ti sağ­la­yın


Zah­ma­cı­oğ­lu  ‘sı­nav kay­gı­sı­’ ta­bi­rin­den çok, ‘kay­gı­lı bir ki­şi­nin sı­nav kar­şı­sın­da ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı­’ ele al­ma­nın da­ha doğ­ru bir yön­tem ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Ve­li­le­re de cid­di gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü ifa­de eden Zah­ma­cı­oğ­lu, “Sı­nav­dan ön­ce­ki gün ye­tiş­kin­le­rin ya­pa­bi­le­ce­ği en iyi şey, ev­de sü­kû­ne­ti ve din­gin­li­ği sağ­la­mak ola­bi­lir. Bu da, dü­şü­nü­le­nin ak­si­ne, az ko­nuş­mak­tan ge­çer.  Er­te­si gün sı­na­va gi­re­cek ço­cu­ğa de­fa­lar­ca duy­du­ğu şey­le­ri ha­tır­lat­ma­nın, hat­ta ‘ra­hat ol, ka­fa­ya tak­ma­’ gi­bi po­pü­ler söy­lem­le­rin ge­re­ği yok­tur.  Ço­cu­ğun sev­di­ği bir ak­ti­vi­te­ye eğer da­vet eder­se- iş­ti­rak et­mek, ko­nuş­mak is­ter­se din­le­mek, be­den di­li­miz­le, ba­kış­la­rı­mız­la ra­hat­la­tı­cı ola­bil­mek ye­ter de ar­ta­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Aman­sız bir sa­vaş ha­li­ne gel­di

Dr. Zah­ma­cı­oğ­lu, ai­le­le­rin, ya­şa­dı­ğı­mız ül­ke ger­çek­le­rin­den so­yut­la­nıp sı­nav hak­kın­da kay­gı­lan­ma­ma­la­rı­nı bek­le­me­nin ha­yal ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “He­pi­miz bi­li­yo­ruz ki; sı­nav, en ni­ha­ye­tin­de, ‘i­yi ya­şa­m’ de­ni­len o so­yut he­de­fe var­mak adı­na gi­ri­şi­len aman­sız bir sa­vaş ha­li­ne gel­di/ge­ti­ril­di. Do­la­yı­sıy­la an­ne ba­ba­la­rın bu sos­yal fır­tı­na­nın dı­şı­na çık­ma­la­rı müm­kün gö­rün­mü­yo­r” de­di. Zah­man­cı­oğ­lu, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“P­res­tij­li bir okul­da oku­ma­nın önem­li bir ka­za­nım ol­du­ğu ger­çe­ği faz­la­sıy­la ci­la­lan­dı, ‘i­yi ya­şa­m’­a gö­tü­ren pa­ha bi­çil­mez bir araç ola­rak al­gı­lan­ma­ya baş­la­dı. Hâl­bu­ki bu çok da öy­le de­ğil.  Önem­li okul­la­rı bi­ti­rip, üze­ri­ne ya­pıl­ma­dık mas­ter bı­rak­ma­yan, üç dil bi­len in­san­la­rın iş­siz ola­bil­di­ği bir çağ­da ya­şı­yo­ruz. El­bet­te bun­la­rın sağ­la­dı­ğı ge­ti­ri­le­ri yok say­mı­yo­rum. Var­mak is­te­di­ğim so­nuç; hu­zur­lu bir ya­şam ge­çir­me­nin ye­gâ­ne kri­te­ri sı­nav­da yük­sek not çek­mek de­ğil. Ha­ya­tı­mı­zı olum­lu/olum­suz et­ki­le­yen sı­nav ka­dar önem­li baş­ka pa­ra­met­re­ler de var. Ya­ni; ai­le­le­rin ço­cuk­la­rıy­la ku­ra­cak­la­rı iliş­ki­yi -sa­de­ce- sı­nav ger­çe­ği üze­rin­den kur­gu­la­ma­la­rı risk­li­dir. Çün­kü ola­sı bir ‘sı­nav ba­şa­rı­sız­lı­ğı­’, ha­yat­ta da ba­şa­rı­sız ola­ca­ğı ka­na­ati­ni do­ğu­rur ki bu doğ­ru de­ğil­di­r” de­di.

Sı­nav ön­ce­si na­sıl bes­len­me­li­?

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beslenme Diyetetik Uzmanı Nazlı Şişik ise,  istenmeyen bu durumları tetiklememek için yemek konusunda öğrencilerin veliler tarafından zorlanmasının altını çizdi.

Şişik şu önerilerde bulundu:

*Sınavdan bir gün önce şimdiye kadar yemediğiniz besini ilk defa o gün tüketmeyi denemeyiniz.

*Çok yağlı, ağır gıdalar yerine protein, karbonhidrat, yağ dengeli hafif gıdalar tercih ediniz.

*Mümkünse sınav öncesi dışarda yemek yerine evde pişen yemekleri tercih ediniz.

*Başarının artırılması için tatlı, çikolata gibi şekerli besinlerin yüksek miktarda tüketimi hatalıdır. Kan şekerini hızla yükseltmeyen meyve, kepek ekmek, esmer pilav, kepekli makarna, bulgur, yulaf gibi besinlerin tüketimi gerekmektedir.

*C vitamininden zengin beslenmenin adrenalin seviyesini artırdığı ve stresi azalttığı gözlenmiştir.  Bu sebeple C vitaminden zengin meyve sebzeler sıkça tüketilmeli.

*Kesinlikle kahvaltı atlanmamalı, doğru tercihlerle dengeli bir öğün tüketilmelidir.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,375 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  5,980 µs