En Sıcak Konular

20 dakikada pişen tavuğu yemeyin!

21 Kasım 2013 10:03 tsi
20 dakikada pişen tavuğu yemeyin! Radyasyon onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Yavuz Dizdar, genetiği değiştirilmiş ve aşırı ilaçlanmış gıdalar hakkında uyarılarda bulundu.

Dr. Yavuz Dizdar, "Bir kek aldık açık olmasına rağmen üç yıldır bozulmadı. Bir portakalı yiyen üç doktor hastanelik oldu. Rant uğruna gıdalarla bu kadar oynanırken hâlâ ayaktaysanız şanslısınız demektir" diye konuştu.

'Sağ­lık­lı Bes­len­me ve Raf Öm­rü Uza­tıl­mış Gı­da­la­r' top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si On­ko­lo­ji Ens­ti­tü­sü Rad­yas­yon On­ko­lo­ji­si Uz­ma­nı Prof. Dr. Ya­vuz Diz­dar,  "Sağ­lık­lı bes­len­me ko­nu­sun­da top­lu­mu bi­linç­len­dir­me­ye ço­cuk­lar­dan baş­la­ma­lı­yız. Bir okul­da ço­cuk­la­ra 'Ham­bur­ge­ri se­vi­yor mu­su­nuz' di­ye sor­du­ğu­muz­da 'E­ve­t' di­yor­lar. 'Yi­yor mu­su­nuz' di­ye sor­du­ğu­muz­da ise 'Ye­mi­yo­ru­z' di­ye ya­nıt ve­ri­yor­lar. Okul kan­tin­le­rin­de tü­ke­ti­len raf öm­rü uza­tıl­mış yi­ye­cek­ler­den ço­cuk­la­rı­nı­zı uzak tu­tun, evi­niz­de ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız yi­ye­cek­ler­le ço­cu­ğu­nu­zu oku­la gön­de­ri­n" di­ye ko­nuş­tu.

HER ŞEYİ KİTABINDA AÇIKLAYACAK

Bilinçsiz tüketici nedeniyle sektördeki hemen tüm ürünlerde insan sağlığına zarar verecek şekilde oynamalar yapıldığına değinen Prof. Dizdar, "Toros yaylalarındaki çiftçi, şehirdeki süpermarketten yoğurt ve beyaz ekmek alır hale geldiyse, sağlıklı beslenme konusunda ne kadar geride kaldığımız bir gerçektir. Tüm bu gerçekleri, genetiği ile oynanan ürünleri, nasıl oynandığını, vücuda etkilerini önümüzdeki iki ay içinde yayınlayacağım 'Yemezler' adlı kitapta anlatacağım" dedi.

GIDALARIN GENETiĞiNi YASALARLA DEĞiŞTiRDiLER

Ba­zı dü­zen­le­me­le­ri uz­man ol­ma­la­rı­na rağ­men ken­di­le­ri­nin de geç fark et­tik­le­ri­ne dik­kat çe­ken Prof. Diz­dar, "2001 yı­lın­da de­ğiş­ti­ri­len, uz­man ol­ma­mı­za rağ­men an­cak 8-9 yıl son­ra bi­zim de fark ede­bil­di­ği­miz süt teb­liğ­le­ri­ne gö­re, yo­ğur­da ko­nu­lan kat­kı mad­de­si ile yo­ğur­dun ta­ze kal­ma sü­re­si­ni uzat­tı­lar. Yo­ğur­dun ek­şi­me­di­ği­ni üç yıl ön­ce fark et­tim. Yo­ğurt ra­fa ge­le­ne ka­dar ağır iş­lem­ler­den ge­çi­yor.

Kay­ma­ğı­nı tut­tu­ğu­nuz­da ta­ba­ka ha­lin­de kal­kı­yor, ger­çek yo­ğurt­ta kay­mak ta­ba­ka ha­lin­de kalk­maz müm­kün­se yo­ğur­du­nu­zu ken­di­niz ma­ya­la­yın. O yo­ğurt­tan ya­pı­lan ay­ran ve­ya sü­tü iç­ti­ği­niz­de mi­de­niz gu­rul­da­mı­yor­sa, gaz çık­mı­yor­sa bi­lin ki ya­ra­rı yok­tur, za­ra­rı ise çok­tu­r" de­di.

TAVUĞU GÜNDE ÜÇ KEZ YUMURTLATMAYA BAŞLADILAR

Gı­da sek­tö­rü ve en­düs­tri­nin ta­vu­ğun ge­ne­ti­ğiy­le çok faz­la oy­na­dı­ğı­nı ve bir ta­vu­ğun gün­de üç kez yu­murt­la­dı­ğı­nı öne sü­ren Prof. Diz­dar, şun­la­rı söy­le­di: "Do­la­yı­sıy­la o ta­vuk­tan çı­kan süt be­yaz yu­mur­ta ki nor­mal­de yu­mur­ta kar be­yaz mer­mer gi­bi ol­maz, gri olur. O yu­mur­ta yen­mez. Ye­tiş­ti­ri­len ta­vu­ğa ba­kın, köy­de ta­vu­ğu ya­ka­la­ya­maz­sı­nız ya­ka­la­mak için ağ atar­lar. Ama fab­ri­ka­lar­da ye­ti­şen pi­liç yü­rü­mek­te bi­le zor­la­nı­yor. Can­lıy­ken bü­tün ke­mik­le­ri kı­rı­lı­yor, ta­vuk 20 da­ki­ka­da pi­şi­yor­sa o ta­vu­ğu ye­me­yin, 'Göz gör­me­yin­ce gö­nül kat­la­nı­yo­r' di­ye pi­liç ye­me­yin, et ola­rak ko­yun ke­çi ve ta­bi­i ki de­niz ba­lı­ğı­nı ter­cih edin."

TÜYSÜZ TAVUK YETiŞTiRDiLER TÜRKiYE'YE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ta­vuk sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­nin bu tür açık­la­ma­lar ne­de­niy­le ken­di­si­ne kar­şı 'hal­kı pi­liç­ten so­ğut­tu­ğu­' ge­rek­çe­siy­le iki kez da­va aç­tık­la­rı­nı, ancak kaybettiklerini belirten Prof. Dr. Dizdar, "İsrail birkaç yıl önce tavuğun genetiği ile öyle oynadı ki tüysüz tavuk yetiştirdi.

Şimdi bu tavuğu Türkiye dahil birçok ülkeye satmaya çalışıyor. Bu hatalar silsilesinin bir ucunda köylünün ta­rım­dan kop­ma­sı, bir ucun­da ise gı­da me­zar­lı­ğı ha­li­ne ge­len ucuz şir­ket­ler bu­lun­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar bü­yü­me aşa­ma­sın­da ol­duk­la­rın­dan özel­lik­le risk al­tın­da­dır, bu ne­den­le an­ne-ba­ba­lar, üzer­le­ri­ne dü­şen so­rum­lu­luk­lar ko­nu­sun­da açık bir şe­kil­de bil­gi­len­di­ril­me­li­dir. Bir ül­ke­nin sağ­lı­ğı ile çe­kin­me­den oy­na­ya­bi­li­yor­la­r" de­di.

PORTAKALDAN 20 ÇEŞiT TARIM iLACI ÇIKTI          

"Ça­lış­tı­ğım üni­ver­si­tede bir gün üç dok­tor bir­den ye­dik­le­rin­den has­ta­ne­lik ol­du­" di­yen Prof. Dr. Diz­dar, "Üç dok­tor da or­tak tek bir por­ta­kal ye­miş­ler. Por­ta­ka­lı la­bo­ra­tu­vara gön­der­dik, tam 20 çe­şit ta­rım ila­cı çık­tı. Dok­tor­lar öl­me­dik­le­ri­ne du­a et­ti. Bu por­ta­ka­lı sa­tan şir­ket de rek­lam­la­rın­da 'Su­yu­nu bi­le de­net­li­yo­ru­z' di­yen bir şir­ket çık­tı­" de­di.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 1,606 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,919 µs