En Sıcak Konular

Tırnaklarınıza bunu sakın yapmayın!

6 Kasım 2014 10:28 tsi
Tırnaklarınıza bunu sakın yapmayın! Ojeyi tırnakta bir haftadan uzun süre bırakmayın

Vücudumuzdaki tüm organlar gibi parmaklarımızın önemli dokularından biri olan tırnaklar da hastalanıyor. Farklı tırnak hastalıklarının farklı nedenleri bulunuyor. Mesela tırnağı uzun süre ojeli tutmak alerjik egzamaya neden oluyor.


Gö­z ö­nün­de olan el­le­ri­miz­de­ki en has­sas nok­ta tır­nak­la­rı­mız. Acı­ba­dem Tıp Mer­ke­zi­’n­den Cilt Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Doç. Dr. Ya­se­min Sa­ray,  bu ne­den­ler ara­sın­da se­def, eg­ze­ma gi­bi tır­na­ğı da et­ki­le­yen ba­zı de­ri has­ta­lık­la­rı­nı sa­ydı. Bun­la­rın dı­şın­da ilaç­la­rın yan et­ki­si ola­rak ve­ya trav­ma­lar­dan son­ra da tır­nak bo­zuk­luk­la­rı­nın ge­liş­ti­ği­ni söy­le­yen Sa­ray, özel­lik­le de ma­ni­kür ve pe­di­kür sı­ra­sın­da tır­nak çev­re­sin­de­ki de­ri­nin ke­sil­me­si­nin sa­kın­ca­lı ol­du­ğu­nu vurguladı.

Sağlığın göstergesi

Tır­nak sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı hak­kın­da me­rak edi­len so­ru­la­rımızı ya­nıt­la­yan Doç. Dr. Sa­ray, şu bil­gi­le­ri ve­rdi.

Tır­nak­lar ge­nel sağ­lı­ğın bir gö­rün­tü­sü­dür di­ye­bi­lir mi­yiz?

Di­ya­bet, ti­ro­id be­zi has­ta­lık­la­rı, do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı, ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar, ka­ra­ci­ğer, kalp ve ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, kan­sız­lık gi­bi bir­çok sis­te­mik has­ta­lık tır­nak bo­zuk­luk­la­rı­nın ne­de­ni ola­bi­lir. Bu ne­den­le tır­nak­lar ge­nel sağ­lık du­ru­mu­nun da bir gös­ter­ge­si­dir. Bes­len­me bo­zuk­luk­la­rı, vi­ta­min ve de­mir ek­sik­lik­le­ri tır­nak­la­rın bü­yü­me­si­ni ya­vaş­la­ta­rak tır­nak bo­zuk­luk­la­rı­na ne­den ola­bi­li­yor. Sü­rek­li si­ga­ra kul­la­nı­mı­na bağ­lı ola­rak tır­nak­lar­da sa­rım­sı gri bir renk ge­li­şi­yor.  

Tırnak yüzeyi çizgileniyor

Tır­nak­la­ra ma­ni­kür, pe­di­kür yap­tır­mak fay­da­lı bir uy­gu­la­ma mı?


Ma­ni­kür ve pe­di­kür­de tır­na­ğa en çok za­rar ve­ren uy­gu­la­ma tır­nak çev­re­sin­de­ki de­ri­nin ke­sil­me­si­dir. Çev­re­de­ki de­ri­nin ke­sil­me­si, bak­te­ri, vi­rüs ve man­tar en­fek­si­yon­la­rı­nın da­ha  ko­lay ge­liş­me­si­ne ne­den olu­yor.  

Ay­rı­ca uzun dö­nem­de tır­nak yü­ze­yin­de çiz­gi­len­me, oluk­lan­ma gi­bi şe­kil bo­zuk­luk­la­rı ve­ya tır­nak bo­şal­ma­la­rı ge­li­şe­bi­li­yor.

Asetonlar da zararlı

Sü­rek­li oje sür­mek za­rar­lı mı­dır?


Oje­ler tır­nak çev­re­sin­de­ki de­ri­de aler­jik eg­ze­ma­ya ve uzun sü­re­ler kal­dık­la­rın­da tır­nak yü­ze­yin­de sa­rar­ma­ya ne­den olu­yor.
Bu ne­den­le oje­ler tır­nak­ta bir haf­ta­dan da­ha uzun sü­re kal­ma­ma­lı­dır.

Ase­ton­la­rın sık kul­la­nı­mı da tır­na­ğı ku­ru­ta­rak, tır­nak uç­la­rın­da kı­rıl­ma ve so­yul­ma­ya ne­den ola­bi­lir. Ase­ton da haf­ta­da bir de­fa­dan da­ha sık kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Tır­nak so­run­la­rı en çok ka­dın­lar­da mı er­kek­ler­de mi gö­rü­lü­yor?

Da­ha çok ka­dın­lar­da gö­rü­lü­yor. Ay­rı­ca ile­ri yaş­lar­da gö­rül­me sık­lı­ğı da­ha da ar­tı­yor.

Tırnak mantarları için tedavi mümkün

Tır­nak man­tar­la­rı­nın ça­re­si var mı? Bu ko­nu­da ge­liş­ti­ril­miş ye­ni te­da­vi­ler ve ilaç­lar­dan bah­se­der mi­si­niz?

Gü­nü­müz­de tır­nak man­tar­la­rı­nı çok et­ki­li bir şe­kil­de te­da­vi et­mek müm­kün. Te­da­vi­de di­rekt tır­na­ğa uy­gu­la­nan lo­kal ilaç­lar ve ağız yo­lu ile alı­nan sis­te­mik ilaç­lar kul­la­nı­lı­yor. Son yıl­lar­da ge­liş­ti­ri­len ilaç­lar hem çok et­ki­li hem de yan et­ki­le­ri yok de­ne­cek ka­dar az.

Tır­nak bat­ma­sı na­sıl te­da­vi edi­lir? Tır­na­ğın çe­kil­me­si çö­züm mü­dür?

Tır­nak bat­ma­sı­nın te­da­vi­si ke­sin­lik­le tır­na­ğın çe­kil­me­si de­ğil­dir. Tır­nak çe­kil­dik­ten son­ra so­run ge­çi­ci ola­rak or­ta­dan kal­kar, an­cak tır­na­ğın uza­ma­sıyla ay­nı so­run tek­rar or­ta­ya çı­kar.  Tır­nak bat­ma­sı­nın ne­de­ni be­lir­len­me­li ve te­da­vi yön­te­mi o ne­de­ne gö­re yapılmalıdır. Batmada pekçok sorun ve o sorunlara yönelik tedavi yöntemleri vadır.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİBu haber 1,182 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,618 µs